Artykuły

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Spacerując wzdłuż doliny rzeki Rawki, Korabiewki czy Grabinki, nie zdajemy sobie w większości sprawy, jak wiele kryją one w sobie przyrodniczych tajemnic. Warto zatrzymać się choć na chwilę, przyjrzeć nurtowi wody, rosnącej na brzegach roślinności czy też piaszczystym skarpom. Przy odrobinie szczęścia natrafić tu możemy na ślady bytowania, a może i samego rzęsorka rzeczka – jednego z ciekawszych mieszkańców Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

W ramach projektu prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pracownicy Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach podjęli współpracę z Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, edukacji ekologicznej oraz architektury krajobrazu pod przewodnictwem Dyrektora Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Pana Stanisława Pytlińskiego oraz wskazówkach udzielonych przez Panią Marię Cygan – Dyrektora publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, wykonali koncepcję projektu zagospodarowanania terenu przy Gimnazjum w Jeruzalu, który został wyróżniony przez WFOŚiGW w Łodzi i już w tym roku stanie się pomocą dydaktyczną i atrakcją w szczególności dla uczniów szkoły oraz nauczycieli.

Prace nad projektem rozpoczęto od określenia potrzeb użytkowników - dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz dokładnej analizy terenu opracowania w tym: powiązań z otoczeniem, inwentaryzacji roślinności istniejącej, elementów wyposażenia oraz wykonania dokumentacji fotograficznej. Ze względu na to, iż szkoła znajduje się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w projekcie starano się połączyć otaczającą przyrodę z wymaganiami jakie niesie ze sobą zaprojektowanie tzw. "zielonej szkoły", która ma pełnić w szczególności funkcje edukacyjne i popularyzatorskie otaczającej przestrzeni.Zgodnie z zapisami rozporządzenia Wojewody Łódzkiego nr 4/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 8 marca 2008 r., nr 73, poz. 733), przedmiotowa działka znajduje się w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w strefie PWE6- strefa wzmacniania powiązań ekologicznych. W związku z tym zgodnie z ustaleniami planu ochrony BPK w strefie tej zaleca się zagospodarowanie działki roślinnością typową dla otaczajacych terenów. Lokalizacja ogrodu na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wymusza w pewien sposób jego zagospodarowania.

Odniesienie się w koncepcji ogrodu dydaktycznego do otaczającej przestrzeni zakłada częściowe wykorzystanie w projekcie gatunków roślin rodzimych. Kolekcja roślin chronionych oraz wprowadzenie grup roślin pachnących, miododajnych, owocodajnych, ziół, gatunków roślin przydomowych powszechnie występujących w tradycyjnym krajobrazie wiejskim,roślin wodnych, nadwodnych zlokalizowanych w pobliżu kaskady wodnej oraz gatunków typowych dla siedlisk suchych i nasłonecznionych, ma na celu propagowanie zagospodarowania przestrzeni zgodnie z otaczającym siedliskiem. Zaproponowany przez pracownika DBPK w Skierniewicach i architekta krajobrazu Pamelę Kowalską liniowy układ ogrodu oraz dobór gatunkowy ma stanowić swoisty korytarz ekologiczny mający na celu powiązanie obszaru szkoły z terenami znajdującymi się tuż za jej ogrodzeniem. Wykorzystana w projekcie kaskada wodna z oczkiem wodnym nawiązuje do płynącej nieopodal rzeki Chojnatki.

Ponad 90 gatunków roślin, różnorodne rabaty, elementy małej architektury, tablice dydaktyczne, wierzbowe tunele, czy karmniki i budki lęgowe dla ptaków, to tylko niektóre z atrakcji jakie czekają na młodszych i starszych odkrywców nauki w otoczeniu fauny i flory ziemi łódzkiej.Ze względu na powodzenie nawiązanej współpracy z Panią Marią Cygan oraz docenienie pracy przez WFOŚiGW w Łodzi, pracownicy Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zachęcają do kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem otaczającej nas przyrody, szanowania jej oraz wprowadzania racjonalnych rozwiązań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego w odniesieniu do najbliższego otoczenia.

Pamela Kowalska

Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

KRAINA BOBRÓW, ŁOSI I SAREN, LASY, POLANY I PIĘKNA, WIJĄCA SIĘ RZEKA RAWKA, TO TYLKO NIEKTÓRE Z WIELU ATUTÓW BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

Położony między Łodzią, a Warszawą, Bolimowski Park Krajobrazowy został utworzony 26 września 1986 roku, co oznacza, że już za kilka miesięcy będzie obchodził okrągły jubileusz 25 - lecia swego istnienia. Jest to jeden z ponad 120 parków krajobrazowych w Polsce, leżący na pograniczu dwóch województw: łódzkiego i mazowieckiego. Jego granice, nierówne i poszarpane, przebiegają między trzema miastami: Skierniewicami, Żyrardowem i Łowiczem.

W Polsce jest ponad 120 parków krajobrazowych, które chronią walory krajobrazowe, roślinność, zwierzęta i elementy kultury. Od 25 lat na terenach między Skierniewicami, Żyrardowem a Łowiczem funkcjonuje Bolimowski Park Krajobrazowy. Początkowo jego powierzchnia wynosiła 17 900 ha, w 1995 roku został powiększony do 23 130 hektarów. W 2010 r. za sprawą działań Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Wójta i Rady Gminy Nieborów przyłączono kolejne 322 ha, znajdujące się właśnie na terenie gminy Nieborów.