Projekty UE

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

1blm

SERWIS INTERNETOWY RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tutuł projektu: ODNOWIENIE OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZEJ
Program operacyjny: RPLD.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00. Ochrona środowiska
Działanie: RPLD.05.04.00. Ochrona przyrody
Poddziałanie: RPLD.05.04.02. Przeciwdziałanie degradacji środowiska
Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie
Wartość projektu: 432 172,80 zł.
Wkład funduszy europejskich: 296 276,00 zł.
Okres realizacji projektu: od 2016-02-18 do 2018-11-30
   
Skrócony opis projektu: Głównym celem projektu jest „PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ OGRANICZENIE I
MINIMALIZACJĘ NEGATYWNYCH WPŁYWÓW TURYSTYKI I REKREACJI NA SUBSTANCJĘ PRZYRODNICZĄ
(CHRONIONĄ) PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH I INNYCH FORM OCHRONY NA ICH TERENIE”.
Zakresem realizacji projektu objęte zostaną działania polegające m.in. na:
- ODNOWIENIU ROWEROWYCH I PIESZYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W PK (ODNOWIENIE ZNAKÓW MALOWANYCH, WYKONANIE I MONTAŻ: TABLICZEK, KIERUNKOWSKAZÓW I SŁUPKÓW),
- MAŁA ARCHITEKTURA, W TYM WYKONANIE I INSTALACJA W PK 63 TABLIC INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH.
   
Planowane efekty: Zapobieganie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowania jej walorów środowiska przyrodniczego. 
Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarze cennym przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, odnowienie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych (Odnowienie znaków malowanych, wykonanie i montaż: tabliczek, kierunkowskazów i słupków)
Upowszechnienie wiedzy nt. Parków Krajobrazowych poprzez uzupełnienie informacji turystyczno- przyrodniczej (montaż tablic informacyjno-edukacyjnych)
Promocja aktywnego trybu życia poprzez poprawę warunków do uprawiania turystyki w Parkach Krajobrazowych, stworzenia atrakcyjnych miejsc do wypoczynku i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pieszej i rowerowej.
Promocja lokalnych atrakcji przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych.

 17.10.2018

Zakończenie realizacji zadania, pn. "Wykonanie i montaż 63 tablic edukacyjno-informacyjnych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego".

Informujemy,  iż w ramach realizacji Projektu RPO, z końcem sierpnia, zostało zakończone zadanie polegające na wykonaniu i instalacji 63 tablic edukacyjno-informacyjnych na terenie siedmiu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Tablice zostały posadowione w pobliżu szlaków rowerowych i pieszych, na których odbywa się intensywny ruch turystyczny oraz niedaleko obiektów o wartości przyrodniczej bądź historycznej, podnosząc tym samym „walory miejsc”, jak i sprzyjając  promocji lokalnych atrakcji, gdyż treść tablic związana jest z regionem, na których zostały zainstalowane. Ze względu na zawartość merytoryczną możemy wyszczególnić trzy kategorie: informacje dot. danego Parku Krajobrazowego wraz z mapą,  mapy parków z zaznaczonym przebiegiem szlaków oraz informacje historyczno-edukacyjne.

Klęk.JPG

Serdecznie zachęcamy Państwa do odkrywania  w trakcie wycieczek urokliwych zakątków naszego województwa.  


Zespół Parków Krajobrazowych uprzejmie zawiadamia o zakończeniu w dniu 30.11.2018 r. realizacji Projektu, jego finalizacji towarzyszyło zrealizowanie ostatniego z zaplanowanych zadań pn. ”Kompleksowe odnowienie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych znajdujących się na terenie siedmiu Parków Krajobrazowych należących do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego”. Odnowiono 961 km szlaków turystycznych rowerowych i pieszych województwa łódzkiego, zamontowano 641 tabliczek drogowskazowych i kierunkowskazów oraz zainstalowano 226 słupków pod tabliczki i znaki malowane. Serdecznie zapraszamy Państwa na wycieczki rowerowe i piesze odnowionymi szlakami naszego województwa.

20181022 copy20181022 copy

tablica informacyjna projektu 1710 lay3