Użytki ekologiczne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania (ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami - Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880)

Na terenie SPK powołano 77 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 65,5 ha. Są to najczęściej starorzecza, kompleksy śródleśnych torfowisk, obniżenia terenu w lasach okresowo zalewane wodą. Najbardziej znane użytki ekologiczne w SuPK to Murowaniec i Bronisławów.

Murowaniec – jest to odcinek Pilicy od Podklasztorza do Barkowic o dł. około 3 km. Stanowi on połowę powierzchni tzw. małego zalewu, wyraźnie oddzielonego od pozostałej części zbiornika przewężeniem w rejonie Barkowic Mokrych. Jest to obszar z licznymi wpłyceniami i wysepkami, porośnięty turzycowiskami i krzewami wierzby.

Bronisławów obejmuje stawy w sąsiedztwie zbiornika oraz kilka sporych wysp na zbiorniku poprzedzielanych płyciznami i zarastającymi kanałami. W tym miejscu corocznie gniazduje m.in. kilkaset par śmieszki. Poziom wód w stawach znacznie opada, gdyż zarastają one w procesie naturalnej sukcesji. Na obszarze małego zalewu regularnie gniazdują m.in.: perkoz dwuczuby, bąk, bączek, błotniak stawowy, śmieszka i rybitwa czarna. Jest to miejsce atrakcyjne podczas wiosennych i jesiennych przelotów. Można to obserwować żerujące gągoły, nurogęsi, ogorzałki i uhle.