O parku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Przedborski Park Krajobrazowy został powołany uchwałami Wojewódzkich Rad Narodowych w Piotrkowie Trybunalskim – 27.05.1988 r. i w Kielcach – 10.06.1988 r. Stan prawny Parku, nadany powyższymi aktami, został uaktualniony rozporządzeniami nr 4/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 30 czerwca 1998 roku i Wojewody Kieleckiego nr 12/98 z dnia 23 czerwca 1998 roku, a następnie rozporzadzeniami Nr 9/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. i Nr 87/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. oraz uchwałą Nr XXVIII/545/12 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2012 w sprawie utworzenia samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego" oraz nadania jej statutu.

Powierzchnia parku – 16553 ha
Powierzchnia otuliny – 18466 ha (Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu)

Położenie administracyjne parku i otuliny:

 • Województwo łódzkie:
 • powiat radomszczański
 • gmina: Przedbórz, Wielgomłyny, Masłowice, Żytno
 • Województwo świętokrzyskie:
 • powiat włoszczowski
 • gmina: Kluczewsko, Krasocin
 • powiat konecki
 • gmina: Słupia Konecka, Fałków
 • powiat kielecki
 • gmina Łopuszno

Położenie geograficzne:

Przedborski Park Krajobrazowy leży na pograniczu pasa wyżyn i nizin, w obrębie Wyżyny Małopolskiej. Od północy graniczy bezpośrednio z Wzniesieniami Południowomazowieckimi, leżącymi w obrębie Nizin Środkowopolskich.

Na podstawie podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego obszar PPK i obszar POCHK leżą w środkowej części makroregionu zwanego Wyżyną Przedborską, która stanowi północno-zachodni fragment podprowincji Wyżyna Środkowomałopolska w prowincji Wyżyna Małopolska.

W obrębie Wyżyny Przedborskiej wyróżnia się cztery mezoregiony leżące na terenie PPK:

 1. pólnocno-zachodnia część Pasma Przedborsko-Małogoskiego
 2. północna część Niecki Włoszczowskiej
 3. zachodnia część Wzgórz Łopuszańskich
 4. południowy fragment Wzgórz Opoczyńskich

WALORY KRAJOBRAZOWE

Park odznacza się dużą zmiennością budowy geologicznej i rzeźby terenu, co wpływa na zwiększone zróżnicowanie innych elementów środowiska przyrodniczego: gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, mikroklimatu, szaty roślinnej i świata zwierzęcego. W wyniku tych zróżnicowań powstał malowniczy krajobraz, odznaczający się dużą różnorodnością i pięknymi punktami widokowymi.

Ochrony wymagają walory przyrodniczo-krajobrazowe, głównie najbardziej naturalnych terenów w dolinie Pilicy i jej dopływów, rozległe kompleksy leśne i borowe (pozostałości Puszczy Pilickiej) oraz pasmo wypiętrzeń jurajskich i kredowych . Na terenie Parku i Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują się bogate i dobrze wykształcone zbiorowiska szaty roślinnej: torfowiskowe, szuwarowe, wodne, murawy kserotermiczne itp. Występują tutaj liczne stanowiska gatunków chronionych, a także zagrożonych wyginięciem, znajdujących się na czerwonej liście roślin zagrożonych w Polsce.

Na terenie parku i jego otuliny, w miejscach gdzie zachowały się unikatowe fragmenty krajobrazu i występuje obfitość gatunkowa flory i fauny, utworzono 6 rezerwatów przyrody:

 • leśny „Bukowa Góra” chroniący stary naturalny las bukowy, porastający wapienne wzniesienie,
 • stepowy „Murawy Dobromierskie” chroniący kserotermiczne murawy pochodzenia antropogenicznego, ciekawe ze względu na rzadkość występowania w Środkowej Polsce,
 • leśny „Oleszno”, w którym poddano ochronie duży kompleks leśny zbudowany z mozaiki łęgu jesionowo-olszowego, grądu niskiego i olsu,
 • torfowiskowy „Piskorzeniec” duży rezerwat chroniący trzy zespoły przyrodnicze, w tym środowisko zarastających stawów rybackich, torfowiska typu wysokiego oraz podmokłe siedliska borowe i leśne,
 • leśny „Czarna Rózga” rezerwat chroniący las mieszany będący mozaiką olsów, grądów, boru jodłowego i bagiennego oraz łęgu.
 • w 2006 roku utworzono rezerwat leśny „Ewelinów” położony w otulinie PPK i chroniący bogatą roślinność runa lasu grądowego.

Na terenie parku występuje około 900 gatunków roślin naczyniowych, ok. 10 tys. gatunków owadów, 22 gatunki ryb, 10 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, ponad 100 gatunków ptaków lęgowych oraz 39 gatunków ssaków.

PLAN OCHRONY PRZEDBORSKIEGO PK

Plan ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego jest dostęny w siedzibie Parku:

 1. Krakowska 28,
  97-570 Przedbórz

składa się z 12 operatów:

 • generalny cz. 1
 • generalny cz. 2
 • ochrony flory
 • ochrony fauny
 • ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych
 • ochrony ekosystemów leśnych
 • ochrony zasobów i ekosystemów wodnych i torfowiskowych
 • ochrony walorów przyrody nieożywionej i gleb
 • ochrony walorów rekreacyjnych
 • zagospodarowania przestrzennego
 • zagadnień społeczno - gospodarczych
 • sozologiczny

 

pdfUchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie utworzenia ZPKWŁ

pdfRozporządzenie Wojewody Łódzkiego.pdf186.14 KB186.14 KB186.14 KB

pdfRozporządzenie Wojewody Świetokrzyskiego.pdf975.22 KB975.22 KB