Zajęcia edukacyjne (regulamin, karty zgłoszeń)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy OT NPK pomagają w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez przewodnictwo po terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, prelekcje, prowadzenie zajęć w terenie po reprezentatywnych miejscach.
Chętnie opowiadamy o najciekawszych obiektach przyrodniczych, pokazujemy miejsca unikatowe i prowadzimy zajęcia ekologiczne.

W siedzibie Dyrekcji OT NPK w Moszczenicy ul. Piotrkowska 106 dostępne są także zajęcia stacjonarne dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia – od przedszkoli aż po uczelnie wyższe. Prowadzone są w atrakcyjnej formie prelekcji , wyjaśniają zjawiska zachodzące w środowisku oraz problematykę funkcjonowania człowieka w aspekcie ochrony przyrody i krajobrazu:

  • Rola szczególnych form ochrony przyrody, w zachowaniu bogactwa przyrodniczego obszarów chronionych.
  • Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
  • Znaczenie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w zachowaniu ciągłości istnienia gatunków i różnorodności przyrodniczej terenów szczególnie chronionych.
  • Ogólna charakterystyka lasów dawnej Puszczy Pilickiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów szczególnie chronionych.
  • Znaczenie lasów i zadrzewień śródpolnych w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego.
  • Wpływ działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska przyrodniczego na terenach szczególnie chronionych.
  • Zagrożenia środowiska przyrodniczego.
  • Fauna i flora Parków Krajobrazowych.
  • Las - jako ekosystem
  • Obcowanie z przyrodą na spacerze i wycieczkach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem zajęć edukacyjnych w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Załączamy również kartę zgłoszeniową do zajęć edukacyjnych.

pdfKarta zgłoszeniowa Przedborski PK.pdf

pdfKarta zgłoszeniowa Sulejowski-Spalski PK.pdf

pdfRegulamin zajęć edukacyjnych.pdf