Flora

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Według podziału geobotanicznego W. Szafera z 1972 r. Przedborski Park Krajobrazowy należy do następujących regionów geobotanicznych: poddział A4 - Pas Wyżyn Środkowych, Kraina Świętokrzyska: Okręg Chęciński, Okręg Konecki, Okręg Przejściowy Włoszczowsko-Jędrzejowski oraz Kraina Północne Wysoczyzny Brzeźne: Okręg: Łódzko-Piotrkowski

ZBIOROWISKA LEŚNE

Lasy położone w PPK i jego otulinie zajmują ogólną powierzchnię 16585 ha powierzchni, co stanowi 46,1% tego obszaru (lesistość samego parku 64%). Główne zbiorowiska leśne występujące w PPK i jego otulinie to: kontynentalny bór mieszany i suboceaniczny bór sosnowy świeży stanowiące istotną część lasów gospodarczych. W obszarze Parku stwierdzono również występowanie innych zbiorowisk, takich jak: łęg olszowo-jesionowy, bór bagienny, dąbrowa świetlista i grąd subkontynentalny.

Dominującą grupa siedlisk są siedliska borowe, z przewagą świeżych. Występują tu: bór świeży, bór mieszany świeży, lasy mieszane świeże i lasy świeże (65,1% powierzchni zalesionej). Siedliska o wysokim stopniu uwilgotnienia obejmujące: olsy, olsy jesionowe, lasy bagienne i bory bagienne zajmują 12,7% powierzchni wszystkich lasów.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, a na siedliskach wilgotnych dominuje olsza czarna. Inne spotykane w tutejszych lasach to proporcjonalnie: brzoza, dąb, jodła, jesion, buk, modrzew, grab, świerk, robinia i klon.

ZBIOROWISKA ŁĄK, MURAW KSEROTERMICZNYCH I TORFOWISK

Obok zespołu roślinności leśnej na terenie PPK występują cenne zbiorowiska roślinności łąk i muraw kserotermicznych oraz torfowisk. Łaki porastają doliny rzek Parku oraz naturalne obniżenia terenu z dużym stopniem uwilgotnienia. Do cennych fitocenoz łąk należy zespół ostrożenia warzywnego i łąkowego oraz rdestu wężownika. Na szczególną uwagę zasługują tereny muraw kserotermicznych, które cechuje niezwykłe bogactwo florystyczne. Oprócz występowania na terenie rezerwatu Murawy Dobromierskie, możemy je spotkać w okolicy miejscowości Góry Suche, Stara Wieś i Mojżeszów. Najczęściej występującym zbiorowiskiem jest zespół rutewki mniejszej i szałwi łąkowej. Niemniej ważne i cenne w skali Parku, ale i kraju, są zbiorowiska roślinności torfowiskowej, które możemy spotkać w rezerwacie torfowiskowym Piskorzeniec oraz w kilku następnych miejscach położonych w Niecce Zabrodzkiej.

MSZAKI

Flora mszaków Przedborskiego Parku Krajobrazowego liczy 167 gatunków, w tym 36 wątrobowców i 131 mchów. Spośród nich specjalnej troski wymaga 29 gatunków.

POROSTY

Świat porostów PPK liczy 155 gatunków. Składają się na nią gatunki należące do następujących grup siedliskowych: epifity, porosty naziemne, epility, epiksylity oraz porosty występujące na mchach. Spośród występujących na terenie Parku gatunków porostów 31 gatunków podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

ROŚLINY NACZYNIOWE

W Przedborskim Parku Krajobrazowym występuje 954 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich gatunki podlegające ochronie gatunkowej ścisłej i częściowej oraz te, które znalazły się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

Odnotowano występowanie 66 gatunków chronionych, w tym 54 całkowicie i 12 częściowo.

Gatunki z czerwonej listy roślin naczyniowych w Polsce reprezentowane są przez 31 taksonów, z czego: 5 gatunków ginących (miłek szkarłatny, wiśnia karłowata, sasanka wiosenna, wierzba borówkolistna, fiołek torfowy), 20 gatunków zagrożonych i 6 rzadkich (turzyca rozsunięta, buławnik wielkokwiatowy, rosiczka okrągłolistna, zaraza gałęzista, wierzba borówkolistna, tobołki przerosłe). Na terenie parku występują 3 gatunki, ściśle chronione w skali Europy. Są to: obuwik pospolity, salwinia pływająca, sasanka otwarta.

 

pdfRośliny chronione w PPK55.62 KB