Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W 2013 r. podczas 68. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dzień 3 marca został ustanowiony Światowym Dniem Dzikiej Przyrody.

     Głównym celem Dnia Dzikiej Przyrody jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej flory i fauny przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami. Ten dzień ma również przypominać o roli Konwencji CITES jako kluczowego narzędzia pozwalającego przeciwdziałać kłusownictwu i nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami.

   Od kilku dni napływa do nas zdecydowanie cieplejsze powietrze. Temperatura osiąga nawet 18 stopni Celsjusza. Zalegający dotąd śnieg zaczyna bardzo szybko się topić powodując gwałtowne przyrosty stanu wody w Pilicy. Wody jest naprawdę dużo, koryto Pilicy  ledwie ją mieści , tworzą się więc okazałe rozlewiska, woda wypełnia wszystkie blisko rzeki położone zagłębienia i podsiąka łąki. W lesie szachownica , w ocienionych miejscach śnieg tworzy błyszczące skorupy, które pomału znikają, tam gdzie dociera więcej słońca zieleni się mech.

Przedwiośnie – jedna z charakterystycznych pór roku dla klimatu umiarkowanego. W ostatnich latach z racji braku pokryw śnieżnej może mniej zauważalna i charakterystyczna niż kiedyś. W tym roku jednak mamy możliwość podziwiania tej pięknej pory roku. Śnieg, który utrzymuje się już tylko miejscami zwłaszcza w lasach gdzie jest większe zacienienie szybko topnieje tworząc niewielkie rozlewiska. Na polach słychać już skowronki – pierwszego w Spalskim Parku Krajobrazowym widziałem 15 lutego, kiedy było jeszcze zimno i śnieżnie.

Kuropatwa Perdix perdix – to jeden z bardziej charakterystycznych gatunków ptaków związany z krajobrazem rolniczym. Sylwetka krępa z krągłym tułowiem i stosunkowo małą głową. Choć z oddali wydaje się być ptakiem szarawym to z bliska okazuje się, że jest to ptak dość kolorowy. Z pomarańczowobrązowym gardłem i licem, brązowymi pręgami na bokach, szarą piersią oraz  dużej kasztanobrązowej plamie na brzuchu zwłaszcza u samców. Zwykle ucieka na piesze, spłoszona odlatuje na niewielkie odległości wydając przy tym głośne odgłosy. Wiosną charakterystycznie się odzywająca – „kierr-ik” głównie wieczorem. Czasem gdy się na nie przypadkiem natkniemy można się wręcz wystraszyć ich nagłym zerwaniem się spod nóg. Zamieszkuje głównie otwarte tereny rolne zwłaszcza pola i łąki najchętniej z usianymi niewielkim zadrzewieniami/zakrzaczeniami śródpolnymi, które stanowią dla nich schronienie. Ptak osiadły, w zimie często trzyma się w małych stadkach.

Gągoły w ZPK 16 lutego 2021 cSpośród sieradzkich parków krajobrazowych z ptakami wodno-błotnymi kojarzy się przede wszystkim PK Międzyrzecza Warty i Widawki. Jego obszar obfituje w różnorodne typy środowisk wodnych i podmokłych, więc ta grupa ptaków z pewnością łatwiej znajduje tu dogodne warunki życia. Ale z jakiegoś powodu to w Załęczańskim Park Krajobrazowym, na pozór pod tym względem mniej atrakcyjnym, jako pierwsze osiedliły się niektóre gatunki rzadkich ptaków wodnych. Można tu przytoczyć przykład niezwykle rzadko lęgnących się w Polsce łabędzi krzykliwych, które przez wiele lat gniazdowały na śródleśnych stawach w Giętkowiźnie i zimowały w obrębie Wielkiego Łuku Warty. Również nurogęsi szczególnie upodobały sobie ten odcinek Warty. Przez wiele lat, oprócz ujścia do Odry, było to jedyne miejsce nad Wartą,, gdzie gniazdowały. Nad Wartą w ZPK także o wiele częściej spotkać można rybołowa.

     W Polsce kuropatwa szara występuje w całym kraju. Zamieszkuje tereny otwarte, pokryte niską roślinnością, z kępami krzewów lub wyższych chwastów, a więc pola uprawne, łąki i pastwiska. Unika rozległych monokultur, terenów skalistych i podmokłych. Zimę ptaki spędzają na ogół na oziminach, podchodząc w pobliże osiedli ludzkich w poszukiwaniu pokarmu. Preferują tereny tworzące swego rodzaju szachownicę, pociętą dużą ilością miedz i rowów. Dorosłe kuropatwy pobierają pokarm pochodzenia roślinnego oraz w mniejszych ilościach zwierzęcego. Na pokarm ten w zależności od pory roku składają się: źdźbła zbóż i innych (szczególnie słodkich) traw, pączki, kwiaty, liście i korzonki roślin, nasiona zbóż i chwastów polnych oraz owady i ich larwy szczególnie żerujące na chwastach. W przeciwieństwie do ptaków dorosłych młode kuropatwy w pierwszych dwóch tygodniach życia pobierają prawie wyłącznie  pokarm składający się z owadów o miękkich pancerzach, głównie mszyc.

 

Akcja organizowana dla pasjonatów przyrody przez Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.

Powstanie Styczniowe 1863-1864 r. było największym zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków w XIX w. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Polacy rozpoczęli walkę z zaborcą rosyjskim. Ziemia łódzka również włączyła się do walki. Największe bitwy na łódzkich ziemiach, będących terenem obecnego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich stoczono: pod Dobrą 24 lutego 1863 r.; pod Dobieszkowem 25 września 1863 r.; a także pod Wolą Cyrusową, pod Skoszewami oraz pod Byszewami.

    21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, który został ustanowiony podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations - WFTGA), w Nikozji na Cyprze w 1989 roku.
   Dzień Przewodnika Turystycznego to forma promowania przewodników turystycznych na szczeblu lokalnym w ramach której przewodnicy oprowadzają mieszkańców lub turystów po podległym terenie, czynią to wtedy bezpłatnie.
    Przewodnik turystyczny, zgodnie z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Commitee for Standardisation), to osoba, która oprowadza zwiedzających w wybranym języku oraz objaśnia kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo obszaru, na jaki posiada uprawnienia wydane przez odpowiednie władze.
   W obecnym czasie -  pandemii Covid 19, promowanie pracy przewodników jest utrudnione czasami wręcz niemożliwe ale mamy nadzieję, że ten czas niedługo przeminie i przewodnicy wrócą do przewodnickiej aktywności.

   Z okazji Dnia Przewodnika Turystycznego życzymy wszystkim przewodnikom niesłabnącej pasji turystycznej, wielu wspaniałych wędrówek, satysfakcji z pracy, niezwykłych przeżyć i samych pogodnych dni na turystycznych szlakach.

 Opr.Dorota WB.
 Grafika: https://images.app.goo.gl/TDhmqa1HVLp9jmNb8

 

Bielik rezerwat Jeziorsko 2012Bielik rezerwat Jeziorsko 2012Załęczański Park Krajobrazowy to specyficzny, w dominującej części suchy obszar, gdzie na podłożu jurajskich wapieni zalega cienka warstwa przepuszczalnych, piaszczystych polodowcowych osadów. Poza wijącą się pomiędzy wapiennymi i morenowymi wzgórzami Wartą płynie tu tylko kilka niewielkich strumieni, a obszar wnętrza tzw. Wielkiego Łuku Warty jest niemal bezwodny. Środowiska wodne i podmokłe ograniczają się  niemal wyłącznie do doliny Warty. Jest ona stosunkowo wąska i choć występują w niej starorzecza, trzcinowiska itp. są one stosunkowo nieliczne i niewielkie powierzchniowo. Z tego powodu ZPK nie jest wymarzonym miejscem do życia dla tzw. ptaków wodno-błotnych, więc zawsze obserwacje rzadkich przedstawicieli tej grupy są szczególnie cenne i emocjonujące.