Bibliografia

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Bibliografia PKWŁ Andrzejczak M., 2005, Udział krajowych gatunków dębów w wybranych fitocenozach dębowych Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ

Andrzejewski H.2005, Doświadczenia w organizacji edukacji przyrodniczej w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. [w:] „Edukacja ekologiczna na obszarach chronionych.” Rożnów 14-16 września 2005 (materiały pokonferencyjne), Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie, s. 49-56

Andrzejewski H., Krakowska K., Świć A., Kurowski J.K., Janiak A., 2002, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - problemy ochrony krajobrazu naturalnego na granicy Aglomeracji Miejskiej i przy skrzyżowaniu projektowanych autostrad A-1 i A-2., [w:] Kurowski J.K. (red.) Parki Krajobrazowe Polski Środkowej. Przewodnik sesji terenowych. UŁ - Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska - Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin. Łódź. s. 133-141

Andrzejewski H., Kurowski J.K., 2001, Charakterystyka fitocenotyczna rezerwatu Las Łagiewnicki, [w:] Kurowski J.K. (red.) Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 109-122

Andrzejewski H., Kurowski J.K., 2002, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, [w:] Kurowski J.K. (red.) Parki Krajobrazowe Polski Środkowej. Przewodnik sesji terenowych. UŁ - Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska - Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin. Łódź. s. 110-122

Andrzejewski H., Maśliński J., 2010, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Park Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 9-15

Balcerak M., 2002, Toposekwencja zbiorowisk roślinnych parowu brzezińskiego w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Wydział Biologii i Ochr. Środowiska UŁ, Łódź, s. 91

Bartnik A., Tomaszewski E., 2000, Charakterystyka sieci rzecznej małej zlewni polożonej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Physica., z. 5, s. 49-66

Bazan H., 1962, Wodopójki (Hydracarina) Wyżyny Łódzkiej, Fragm. Faun. 9, s. 255-273

Bazan-Strzelecka H., 1972, Wodopójki- Hydracarina. Katalog Fauny Polski . 55 PWN. Warszawa, s.100

Bazyluk W., 1976, Karaczany i Modliszki (Blattodea et Mantodea). Katalog Fauny Polski.17. PWN Warszawa, s. 28

Burchard J., Mela S., 1995, Ilościowa i jakościowa charakterystyka wód źródlanych strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej (w Mat. VIII Ogólnopol. Konf. "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchownych i podziemnych"), Wyd. UŁ, Łódź., s. 59-61

Chmura A., 1995, Charakterystyka geobotaniczna uroczyska Paprotnia koło Brzezin. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Botaniki UŁ

Cieślak P., 1996, Struktura roślinności torfowiska "Żabieniec" koło Brzezin. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Botaniki Uniwesytetu Łódzkiego

Czerwińska A.I, 1974, Flora i jej analiza geograficzna w oddziałach leśnych 15,16,17,20,24,25,26,27. Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Zakład Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego

Czyżewska K., 1993, Szata roślinna. [W:] Środowisko geograficzne Polski Środkowej. Wyd. UŁ.

Dądela J., 1982, Flora naczyniowa zachodniej części Lasu Łagiewnickiego. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Botaniki UŁ

Dobosz R., 2010, Sieciarki (Neuroptera), [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Park Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 41-43

Dubaniewicz H., 1974, Klimat województwa łódzkiego. Acta Geogr.Lodz., s. 39

Dylik J., 1953, O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski, Acta Geogr. Univ.Lodz.,4

Dylik J., 1971, Województwo ze stolicą bez antenatów. ŁTN, Łódź

Dylikowa A., 1973, Geografia Polski. Krainy geograficzne. Warszawa

Fagasiewicz L., 1976, Materiały do flory Polski w Herbarium Uniwersitatis Lodzensis. Cz. IV. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser. II, 2, s. 25-47

Fenyk A., 2003, Badanie obecności metali ciężkich w osadach dennych rzek Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich metodą pulsowej różnicowej chronowoltamperometrii inwersyjnej. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej UŁ

Gaszyński P., 1996, Ssaki projektowanego Parku Wzniesień Łódzkich. Pr. Magisterska. BUŁ.

Grońska J., 1968, Pareczniki (Chilpoda) Wyżyny Łódzkiej. Fragm. Faun. 14, s. 183-193

Grzybkowska M., 1993, Chironomidae w bentosie i dryfie odcinków rzek o różnej rzędowości w Polsce Środkowej, Acta. Univ. Lodz., Folia zool. (praca hab.), s.6-120

Grzybkowska M., 1994, Impact of human- induced flow pertrubation on the chironomid communities in the first order stream section (Central Poland), 12th Intern. Symp. on Chironomidae, Canberra, Australia, (streszczenie)

Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegl. Meteor. Hydrol., 1

Hachułka M., 2005, Noteworthy Lichenized Ascomycota collected in the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park. Biodiverisity in Relation to Vegetation Zones in Europe. K Czyżewska, J. Hereźniak (eds.). University of Łódź Publishig House, Łódź, s. 195-204

Hachułka M., 2007, Porosty naskalne w środowisku przyrodniczym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. [w:] E. Kępczyńska, J.Kępczyński (red.), Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów 54 Zjazdu PTB, Szczecin, s. 132

Hachułka M., 2010, Porosty (Lichenes) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Maszynopis, autoreferat rozprawy doktorskiej, Studium Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki s. 1-15

Hemka P., 2010, Potrzeby, możliwości i perspektywy edukacji przyrodniczej osób niepełnosprawnych w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, Studia i materiały CEPL w Rogowie, R. 12. Zeszyt 1 (24) / 2010, s. 138-148

Jadwiszczak A., 1988, Coccinellidae (Coleoptera) Łodzi i okolic. Acta. Univ. Lodz. Folia. zool. anthr. 6, s. 15-23

Jakubowski M., 2001, Widelnica Nemurella picteti Klapalek 1900 w źródliskach górnego odcinka rzeki Mrożycy. Przyroda Polski Środkowej 2001/4, s.19-22

Jakubowski M., 2001, Makrofauna wybranych obszarów źródliskowych rzeki Mrożycy z uwzględnieniem widelnicy Nemurella picteti Klapek, 1900, Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 64 + tabele i foto

Janik J., 1962, Nicienie (Nematoda) nawozowe Wyżyny Łódzkiej. Fragm. Faun. 9, s. 391-415

Janiszewski T, Glubowski M., 1998, Atlas ptaków lęgowych Łodzi w latach 1994-97. Biul. Faun. Pol. Środ. Łódź, 4, s. 4-10

Janiszewski T, Markowski J., Michalak P., Wojciechowski Z., Hejduk J., 1991, Rzadkie gatunki ptaków stwierdzone w środkowej Polsce. II. Not. Orn. 32, s.117-124

Janiszewski T, Włodarczyk R., 1998, Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Regionu Łódzkiego w roku 1997. Biul. Faun. Pol. Środ. Łódź, 4, s. 3-4

Janiszewski T., 1995, Atlas ptaków lęgowych Łodzi po pierwszym roku badań. "Biul. Faun. Pol. Środ. Łódź,1, s. 19-22 Jankowska K., 1964, Zespoły leśne Lasu Łagiewnickiego. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Zakład Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego

Jankowski J., 1963, Ptaki Łodzi i ich ochrona. Przyr. Pol.10, s.4

Jankowski J., 1963, Ptaki wodne i błotne m. Łodzi. Not. Orn. 4, s. 13-17

Jankowski J., 1967, Materiały do awifauny Łodzi. Acta Orn., 10, s. 238-242

Jankowski J., 1967, Materiały fo awifauny Łodzi. Acta orn. 10, s. 238-243

Jaskuła R., 2009, Chronione gatunki biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich - różnorodność, rozmieszczenie, stopień zagrożenia. manuskrypt

Jaskuła R., Grabowski M., 2003, Nowe stanowiska ośmiu ciekawych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce, Wiad. Entomol. 22, 1, s. 57-58

Jaskuła R., Kalisiak J., Szczepko K., 2003, Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce, Parki nar. Rez. przyr. 22, 2, s. 379-383

Jaskuła R., Kowalczyk J.K., 2002, Chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w parkach krajobrazowych Polski Środkowej. [w:] Kurowski J.k., Witosławski P. (red.) Funkcjonowanie Parków Krajobrazowych w Polsce. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, Łódź 2002, s. 141-146

Jaskuła R., Kowalczyk J.K., Loga B., Soszyńska -Maj A., Watała C., 2005, Biegaczowate (Coleoptera:Carabidae) kompleksu leśnego Łagiewniki k. Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu "Las Łagiewnicki", Parki nar. Rez. Przyr. 24, 1-4, s.105-115

Jaskuła R., Kowalczyk J.K., Watała C., 2002, Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of Lodz Upland, Central Poland. Baltic J. Coleopterol., 2, 2, s. 117-125

Jaskuła R., Kowalczyk J.K., Watała C., 2002, Chronione gatunki biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na Wyżynie Łódzkiej, Parki nar. Rez. przyr. 21, 3, s. 311-325

Jaskuła R., Przewoźny M., Melke A., Soszyńska-Maj A., 2010, Chrząszcze (Coleoptera), [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Park Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź, s. 45-72

Jaskuła R., Ruta R., 2003, Nowe stanowiska siedmiu ciekawych chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce, Wiad. Entomol. 21, 4, s. 251-252

Jokiel P., 2002, Woda na zapleczu wielkiego miasta. Możliwości wykorzystania i problemy ochrony zasobów i obiektów wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Jokiel P., Maksymiuk Z., 1993, Komentarz do map hydrograficznych w skali 1:50000, Ark. Andrzejów i Głowno. Przedsiębiorstwo "Gepol", Poznań, Główny Geodeta Kraju, Warszawa

Jokiel P., Maksymiuk Z., 2000, Morfologiczne i geologiczne tło obiegu wody w małej zlewni położonej w północnej części Wyżyny Łódzkiej, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Physica., vol. 5, s. 9-29

Kalisiak J., 1996, Osmoderma lassallei Barraud et Tauzin 1991, nowy dla Polski gatunek w Lesie Łagiewnickim (Coleoptera, Cetonidae). Biul. Ent. Łódź. 6, s. 3-4

Kalisiak J., 1994, Bogusiowe Gnorinusy. Biul. entomol. Łódź. 2, s. 3-5

Kamińska M., 1978, Rozmieszczenie i występowanie chruścików (Trichoptera) na terenie Łagiewnik. Pr. Magisterska. BUŁ.

Kamiński J., 1989, Wpływ holoceńskich procesów eolicznych na kształtowanie dna doliny Moszczenicy. Acta Geogr. Lodz., s. 59 
Kamiński J., 1993, Późnoplejstoceńska i holoceńska transformacja doliny Moszczenicy, Acta. Geogr. Lodz., 64

Kamiński J., 1993, Późnoplejstoceńska i holoceńska transformacja doliny Moszczenicy jako rezultat zmian środowiska naturalnego oraz działalności człowieka, Acta Geogr. Lodz., 64

Kapica B., 1959, Fauna pijawek (Hirudinea) okolic Łodzi. Pr. Magisterska. BUŁ.

Karpik E., 1976, Flora i roślinność łąk i źródlisk lewobrzeżnych dopływów Mrożycy, Maszynopis Pr. Magisterskiej, Zakład Botaniki UŁ

Kittel W., 1970, Widelnice (Plecoptera) rzeki Mrogi. Zesz. Nauk. UŁ. 40, s. 71-81

Klajnert Z., Wasiak G., 1989, Glacifluwialna geneza wysokich poziomów terasowych w dolinie górnej Rawki między Kochanowem, a Rawa Mazowiecką, Acta Geogr. Lodz., 59

Klatkowa H., 1972, Paleografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego. Acta Geogr. Lodz., 28

Klatkowa H., 1981, Budowa geologiczna. Rzeźba powierzchni.[W:] Województwo miejskie łódzkie. Wyd. UŁ, Łódź.

Klatkowa H., 1965, Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi. Acta Geogr. Lodz., 19

Kłysik K., 1993, Główne cechy klimatu. [W:] Pączka S. (red.) Środowisko geograficzne Polski Środkowej. Wyd. UŁ, Łódź, s. 109-135

Kondracki J., 1978, Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa, s. 1-463

Koszewska M., 1976, Łąki doliny Mrożycy - seria na glebach mineralnych. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Zakład Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego

Kośmider B., 1998, Porosty (Asomycotina lichenisati) wschodniej części Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Katedra Algologii i Mykologii, Uniwersytetu Łódzkiego, maszynopis pracy magisterskiej, s. 144

Kotarski M., 2004, Badanie obecności metali ciężkich w wodach powierzchniowych Lasu Łagiewnickiego metodą pulsowej różnicowej chronowoltamperometrii inwersyjnej. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej UŁ, Łódź, s. 99

Koter M., 1974, Środowisko przyrodnicze obszaru obecnej Łodzi jako podłoże osadnictwa w okresie przedprzemysłowym. Rada naukowa przy Prezydencie Miasta Łodzi. s. 85

Kowalczyk J.K., 1988, Żądłówki (Hymenoptera , Aculeata) Wyżyny Łódzkiej część II - okolice Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia zool. et anthr. 6, s. 57-71

Kowalczyk J.K., 1994, Żądłówki (Hymenoptera , Aculeata) Lasu Łagiewniki w Łodzi, Acta Univ. Lodz., Folia zool. 2, s. 65-91

Kowalczyk J.K., 1995, Nowe oraz interesujące gatunki Chrysididae (Hymenoptera) w środkowej Polsce, Wiad, Ent. 14, s.159-164

Kowalczyk J.K., Kurzac T., Pawlikowski T., 2009, Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Parki nar. Rez. Przyr. 28(4), s. 41-55

Kowalczyk J.K., Kurzac T., Soszyński B., 2009, Nowe stanowiska interesujących gatunków żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) w regionie łódzkim, Parki nar. Rez. Przyr. 28(2), s.127-134

Kowalczyk J.K., Majecki J., (w druku), Stan poznania i wstepna charakterystyka bezkręgowców projektowanego Parku Wzniesień Łódzkich, Acta Univ. Lodz. Folia sozol.

Kowalczyk J.K., Majecki J., Soszyński B., Śliwiński Z., 1998, Świat zwierzęcy. Fauna bezkręgowców. [W:] Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich., EKO-WYNIK Łódź, s. 81-88

Kowalczyk J.K., Soszyński B., Majecki J., Grzybkowska M., 2002, Owady specjalnej troski i potrzeba ich ochrony w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Maszynopis, s. 1-6 + tab. Poster w ramach konferencji "Parki Krajobrazowe w Polsce. 25 lat funkcjonowania.

Kowalczyk J.K., Soszyński B., Majecki J., Grzybkowska M., 2002, Propozycja kompleksowej metody waloryzacji fauny w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. [w:] Kurowski J.k., Witosławski P. (red.) Funkcjonowanie Parków Krajobrazowych w Polsce. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, Łódź 2002, s. 134-140

Kowalczyk J.K., Watała C., 1986, Interesujące gatunki biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) na Wyżynie Łódzkiej. Prz. Zool.30, s. 413-415

Kowalczyk J.K., Watała C., 1987, Interesujące gatunki Żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) na Wyżynie Łódzkiej. Prz. Zool.31, s. 59-62

Kowalczyk J.K., Watała C., 1988, Interesujące majkowate (coleoptera, Meloidae) na Wyżynie Łódzkiej. Prz. Zool.32, s. 397-400 

Kowalczyk J.K., Watała C., 1988, Interesujące chrząszcze (Insecta, Coleoptera) na Wyżynie Łódzkiej. Prz. Zool 32, s. 543-546 

Kowalczyk J.K., Watała C., 1991, Interesujące muchówki (Diptera, Syrphidae, Conopidae) Łodzi i okolic. Prz. Zool.35, s. 295-297

Koziejowa U., 1963, Denudacja stoków w rocznym cyklu klimatycznym. [W:] Materiały do poznania współczesnych procesów morfogenetycznych. Acta Geogr. Lodz., 16

Koziejowa U., 1985, Park krajobrazowy rejonu Górnej Moszczenicy, BPiPRŁ, Łódź, s. 1-78

Kozłowska J., 1960, Z badań nad nicieniami płazów Polski ze szczególnym uwzględnieniem okolic Łodzi. Acta Parasit. Pol. 8, 13

Kozłowska J., 1962, Przywry (Trematoda) płazów Wyżyny Łódzkiej. Fragm. Faun. 10, s. 99-114

Kozłowska J., 1962, Wolnożyjące nicienie wodne (Nematoda aquatisca) Wyżyny Łódzkiej. Fragm. Faun. 9, s. 192-305

Krajewski S., 1969, Występowanie wioślaka Sigara longipalpis (J. Sahl. B) (Heteroptera, Corixidae) w zbiornikach wodnych na terenie m. Łodzi. Zesz. Nauk, UŁ, Nauk mat-przyr. 33, s. 31-35

Krakowska K., 2001, Głazy narzutowe w krajobrazie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej 2001/4, s. 27-29

Krakowska K., Wojtyczka P., 2004, Stanowisko Dokumentacyjne w Niesułkowie Kolonii. Wędrownik 48, 1, s. 51

Kruk J., 1983, Zarys rozwoju rolnictwa neolitycznego w środowisku dorzecza górnej Wisły. Człowiek i środowisko w pradziejach. WNT, Warszawa.

Krysiak I., Palaczyk A., Wanat D., 2010, Empidoidea (Diptera: Brachycera), [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Park Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 159-163

Krzemiński T., 1987, Geneza środowiska abiotycznego środkowej Polski. Kierunki kształtowania krajobrazu. Stud. Reg. Piotrków, 9-10 (14-15)

Krzemiński T., Papińska E., 1993, Ukształtowanie powierzchni i geneza rzeźby. [w:] S.Pączka (red.), Środowisko geograficzne Polski Środkowej. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, s. 20-62

Krzewicka B., Hachułka M., 2008, New and interesting records of freshwater Verrucaria from Central Poland. Acta Mycol. 43, 1, s. 91-98

Kucharska A., 2004, Monitoring wybranych parametów fizykochemicznych wód Lasu Łagiewnickiego ze szczególnym uwzględnieniem nutrientów. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej UŁ, Łódź, s. 125

Kucharski L., Filipiak E., 1997, Roślinność porastająca obszary źródliskowe na obszarze środkowej Polski, Mat. Konf. "Źródła Polski - stan badań, monitoring i ochrona". WSP, Olsztyn, s. 27

Kurowski J. K. (red.), 1998, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Monografia. WFOŚiGW w Łodzi, Eko-Wynik, Łódź, s. 183

Kurowski J.K., 1986, Wstępna dokumentacja przyrodnicza projektowanego Parku Krajobrazowego Krawędzi Wzniesień Łódzkich. Maszynopis, Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego, s. 1-64

Kurowski J.K., 1994, Dokumentacja projektowa Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich województwie łódzkim i skierniewickim. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, s. 1-132

Kurowski J.K., 1994, Dokumentacja projektowa rezerwatu leśnego Parowy Janinowskie w województwie skierniewickim. Maszynopis. Katedra Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego, s. 1-20

Kurowski J.K., 1995, Aktualne problemy ochrony szaty roślinnej i krajobrazu w regionie łódzkim. Spraw. Łódź. TN, 49, s. 353-367

Kurowski J.K., Andrzejewski H., 1993, Studium florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu "Struga Dobieszkowska", Maszynopis, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Łódź, s. 1-23

Kurowski J.K., Andrzejewski H., 1993, Komentarz do map roślinności Lasu Łagiewnickiego. Maszynopis, Urząd Miasta Łodzi, s. 1-13

Kurowski J.K., Andrzejewski H., 1995, Dokumentacja projektowa zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Górna Mrożyca". Maszynopis, Katedra Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego

Kurowski J.K., Andrzejewski H., 1999, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Murator, Informator Indywidualnego Inwestora 5(5), s. 11-14

Kurowski J.K., Andrzejewski H., 2001, Ścieżka botaniczno-leśna w Lesie Łagiewnickim. [w:] Kurowski J.K. (red.) Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 133-138

Kurowski J.K., Andrzejewski H., Filipiak E., Mamiński M., 1996, Rezerwaty regionu łódzkiego. ZO LOP, EKO-WYNIK, Łódź, s. 1-75

Kurowski J.K., Andrzejewski H., Witosławski P., Mamiński M., 2001, Mapa roślinności rzeczywistej Lasu Łagiewnickiego. [w:] Kurowski J.K. (red.) Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 97-109, tab. IV-XXI

Kurowski J.K., Maminski M., 1986, Projekt utworzenia rezerwatu leśnego "Dobieszków" w województwie łódzkim. Maszynopis, Zakład Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego, s. 1-20

Kurowski J.K., Mamiński M., Andrzejewski H., 1988, Dokumentacja projektowa rezerwatu "Las Łagiewnicki". Maszynopis, Katedra Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego, s. 1-14

Kurowski J.K., Witosławski P. (red.), 2009, Zielone skarby Łodzi – relikty naturalnej przyrody miasta. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Katedra Geobotaniki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 3-142

Kwiatkowski M., 1996, Ptaki Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Pr. Magisterska. BUŁ.

Laskowski S., 1993, Pokrywa glebowa. [W:] Pączka S. (red). Środowisko geograficzne Polski Środkowej. Wyd. UŁ, Łódź, s. 135-160

Lencewicz S., 1927, Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla. Prace Państw. Inst. Geol., 2,2 
Lenoch M., 1976, Łąki doliny Mrożycy - seria na glebach organicznych. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Zakład Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego.

Leszka E., 2003, Ślimaki słodkowodne zbiorników wodnych obrzeża rezerwatu "Struga Dobieszkowska". Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ

Ławrynowicz M., Kałucka I., Sumorok B., 2001, Macromycetes of oak forests in the Łagiewnicki Forest (central Poland) - monitoring - studies. Acta Mycologica, 36, 2, s. 303-326

Łuczak M., 1995, Struktura przestrzenna roślinności uroczyska Paprotnia koło Brzezin. Maszynopis pracy magisterskiej, Katedra Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego.

Majecka K., Majecki J., 2010, Chruściki (Trichoptera), [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Park Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź, s. 95-101

Makowska M., 1993, Drobne ssaki Łodzi i okolic na podstawie analizy resztek pokarmowych sowy płomykówki (Tyto alba) i uszatki (Asio otus). Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego

Maksymiuk Z., Mela S., 1995, Źródła Polski Środkowej, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Physica., z. 5, s. 67-81

Mamiński M., 1976, Dąbrowa świetlista i jej postaci degeneracyjne w uroczyskach Tadzin i Szymaniszki pod Brzezinami. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego, s. 1-45

Marciniak B., (w druku), Koszówki (Psychidae, Lepidoptera) Wyżyny Łódzkiej. Acta Univ. Lodz. Folia sozol.

Marciniak B., Pabis K., Michalski M., 2010, Motyle (Lepidoptera), [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Park Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź, s. 73-94

Markowski J, Kurowski K., Wojciechowski Z., Kowalczyk J., Andrzejewski H., Śliwiński Z., Jędrasiak D., 1993, Las Łagiewnicki i jego przyroda. Fundacja "Człowiek i Środowisko", Łódź, s.23

Markowski J., Hejduk J., 1996, Rzadkie gatunki ssaków środkowej Polski (Wyżyny Łódzkiej). Sprawozdanie z czynności i posiedzeń naukowych, 50, s. 262-281, ŁTN. Łódź

Markowski J., Hejduk J., (w druku), Ssaki Polski Środkowej - stopień poznania. Acta Univ. Lodz., Folia sozol

Markowski J., Wojciechowski Z., 1990, Rzadkie gatunki ptaków stwierdzone w środkowej Polsce. Not. Orn. 25, s. 15-24.

Markowski J., Wojciechowski Z., Markowska M., Janiszewski T., (w druku), Stan poznania awifauny Wyżyny Łódzkiej. Acta Univ. Lodz. Folia sozol.

Maruszczak H., 1973, Erozja wąwozowa we wschodniej części pasa wyżyn południowo-polskich. Zesz. Probl.. Post. Nauk. Roln., 151

Maruszczak H., 1988, Zmiany środowiska przyrodniczego w kraju w czasach historycznych [W:] Przemiany środowiska geograficznego Polski. Ossolineum, Wrocław.

Matuszkiewicz J.M., 1993, Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Prace Geogr. 158, s. 1-75

Meusel H., Jager E., Weinert E., 1978, Vergleichende Chorologie der Zentraleuropaischen Flora. Karten. Bd. 1,2. Verlag Gustav Fischer, Jena

Molenda J., 2002, Landscape parks in Central Poland., European Spatial Research and Policy, 9, s. 107-114 

Moniewski P., 1997, Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej, Acta Univ. Lodz., nr 2, s. 153-169

Moniewski P., 2003, Źródła okolic Łodzi - problemy ich zagrożenia i ochrony, Przegląd Goelogiczny, vol. 51, nr 11, s. 967

Moniewski P., 2004, Źródła okolic Łodzi. Acta Geographica Lodziensia 87, ŁTN, s. 140

Moszowicz J., 1960, Conspectus florae lodziensis. Cz.I. Rosliny naczyniowe. Pr. Wydz. Mat.-Przyr. Łódź. TN, 69, s. 1-375

Moszowicz J., 1978, Conspectus florae Poloniae Medianae. Wyd. UŁ, Łódź, s. 1-396

Niesiołowski S., 1971, Biologia meszki Eusimulium costatum (Friederchs) (Simuliidae, Diptera), Pol. pism. ent. 41, s. 161-168

Ojrzyńska G., 2001, Miejsce Lasu Łagiewnickiego w systemie zieleni Łodzi. [w:] Kurowski J.K. (red.) Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 9-13

Olaczek R., 1974, Materiały do flory Polski Środkowej, Zesz. Nauk. Uniw. Łódz, ser II, 54, s. 27-39

Olaczek R., 1963, Niektóre rzadkie lub nowe gatunki roślin dla flory województwa łódzkiego. Zesz. Nauk. Uniw. Łódź., ser. II, 14, s. 73-79

Olaczek R., 1971, Przewodnik po województwie łódzkim. Nasza Przyroda. LOP, Warszawa:, s. 1-223

Olaczek R., 1981, Zbiorowiska roślinne. [W:] Województwo miejskie łódzkie. Wyd. UŁ, Łódź.

Olaczek R., 1985/86, Projekt ekologicznego systemu obszarów chronionych w środkowej Polsce. Stud. Reg. 9/10, s. 25-44

Olszewski K., 1977, Widłonogi (Copepoda) niektórych zbiorników wodnych Łodzi. Przeg. zool. 21, s. 31-34

Otocki T., 1996, Struktura przestrzenna drzewostanów i waloryzacja geobotaniczna projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Nad Łagiewniczanką" w Łodzi. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego.

Otocki T., 2002, Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych na wododziałach w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. [w:] Kurowski J.k., Witosławski P. (red.) Funkcjonowanie Parków Krajobrazowych w Polsce. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, Łódź 2002, s. 130-133

Otocki T., 2002, Zróżnicowanie krajobrazów roślinnych w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Maszynopis Pr. Doktorskiej, Uniwersytet Łódzki, Kat. Geobotaniki i Ekologii Roślin, Łódź, s. 89+ryciny

Patzer J.E., Gerards H., 1929, Przyczynki do geografii roślin okolic Łodzi. Czas. Przyr.,3, 7-8: s. 269-270.

Penczak T., 1968, Ichtiofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych.Cz. Ia. Hydrografia i rybostan Bzury i dopływów. Acta Hydrobiol. 10: s. 471-479.

Pietrzak A., 1973, Zmiany zalesienia terytorium województwa łódzkiego od okresu porozbiorowego do czasów obecnych. Reg. Łódzki, t.3.

Plewka T., 1995, Bombus semenoviellus Skor.-nowy dla Polski gatunek trzmiela. Materiały zjazdu. 42 Zjazd PTE. Poznań, 8-10 września 1995: s. 37-38.

Płóciennik M., Klukowska M., 2010, Ochotkowate (Diptera: Chironomidae), [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Park Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 139-145

Porański P., 2000, Źródła zlewni Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki). Maszynopis pr. mag., Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UŁ

Poros M., 2002, Potencjał turystyczny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Maszynopis Pr. Magisterskiej, UŁ., Wydział Nauk Geograficznych. s. 3-97

Pucek Z., Raczynski J., 1983, Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN. Warszawa, s. 188

Romaniszyn W., 1961, Asilidae (Diptera) Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Zesz. Nauk. UŁ Ser II, 10, s. 157-172

Romaniszyn W., 1961, Asilidae (Diptera) z Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Zesz. Nauk. UŁ, 2(10), s. 157-173

Rosiak M., 2010, Znaczenie oceny stanu ekologicznego wód dla osiągnięcia celów środowiskowych według założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej: analiza struktury taksonomicznej zespołów fauny dennej rzeki Kamiennej. Praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkregowców i Hydrobiologii, Łódź, s.78

Rozensztrauch K., 2010, Skuteczność parku krajobrazowego jako formy ochrony przyrody na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ, s. 121

Różniecka G., 1974, Stosunki fitosocjologiczne oddziałów leśnych15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27 Lasu Łagiewnickiego. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Zakład Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego.

Różycka L, 1977, Cykl życiowy widelnicy Nemorella picteti na terenie miejscowości Krzywie k. Łagiewnik. Praca Magist. Zakład Zoologii Ogólnej UŁ, s.39 

Ruszkiewicz B., 1977, Fauna pijawek (Hirudinea) stumieni Lasu Łagiewnickiego. Praca magisterska. BUŁ.

Rutowicz H., Sowa R., 1976, Buczyna uroczyska Janinów koło Brzezin. Zesz. Nauk. Uniw. Łódź., ser.II, 14, s. 3-34

Sakwa S., 1962, Tipulidae (Diptera) Wyżyny Łódzkiej. Fragm Faunist. 9, s. 307-329

Seweryn L., 2002, Badanie obecności metali ciężkich w wodach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich metodą pulsowej różnicowej chronowoltamperometrii inwersyjnej. Maszynopis pracy mag., Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej UŁ, Łódź, s. 115

Siciński J.T., 2001, Historia Lasu Łagiewnickiego. [w:] Kurowski J.K. (red.) Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 15-21

Skrzydlak A., 2001, Brioflora Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. M-pis pracy magisterskiej, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, s. 77 

Skrzydlak E., 2007, Waloryzacja geobotaniczna rezerwatu Parowy Janinowskie w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, s. 75

Sobajda D., 2003, Opracowanie terenowych zajęć lekcyjnych z chemii na temat "Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych i ocena czystości wody w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich". Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej UŁ

Soszyński B., 1995, Scenopinus niger (De Geer, 1776) (Scenopidae, Diptera) z Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Biuletyn Entomologiczny, Łódź, 2 (3):1.

Soszyński B, 1995, Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763) (Coenomyiidae, Dipetra) w Lesie Łagiewnickim w Łodzi Biul, Ent. Łódź.5:2.

Soszyński B., 1981, Geneza Syrphidae (Diptera) Wyżyny Łódzkiej na tle fauny Polski, z uwzględnieniem zespołów tych muchówek w badanych środowiskach. Pr. Doktorska.Biblioteka Mi IŻ PAN Warszawa.

Soszyński B., 1985, Spostrzeżenia fenologiczne nad Syrphidae (Diptera) Wyżyny Łódzkiej. XXXVIII Zjazd PTE (streszczenia referatów).Wiad. Ent. 6: s. 72-74

Soszyński B., 1995, Scenopinus niger (De Geer, 1776) (Scenopidae, Diptera) z Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Biul. Ent. Łódź.2: 1

Soszyński B., 1997, Bzygowate (Syrphidae, Diptera) Lasu Łagiewnickiego. Dipteron 13.

Soszyński B., Soszyńska-Maj A., Kowalczyk J. K., 2010, Bzygowate (Diptera: Syrphidae). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 147-158

Soszyński B., Soszyńska-Maj A., Palaczyk A., Kowalczyk J. K., Bystrowski C., Durska E., Woźnica A., 2010, Wybrane rodziny muchówek (Diptera) za wyjątkiem Limoniidae, Pediciidae, Chironomidae, Empidoidea i Syrphidae. [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 165-185

Soszyńska-Maj A., 2010, Wojsiłki (Mecoptera). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 125-127

Soszyńska-Maj A., Hikisz J., Jaskuła R., 2010, Skorki (Dermaptera). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 37-39

Sowa H., 1959, Fauna pijawek w zbiornikach wodnych okolic miasta Łodzi. Pr. Magisterska. BUŁ.

Sowa R., 1965, Niektóre nowe i rzadkie rośliny synantropijne na terenie Łodzi. Cz II. Zesz. Nauk. Uniw Łódz., ser. II, 18, s. 95-111

Stankowski W., 1996, Wstęp do geologii kenozoiku. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

Starkel L., 1977, Paleogeografia holocenu. Warszawa, PWN.

Stopczyński M., 1998, Materiały do znajomości batrachofauny Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem Lasu Łagiewnickiego i terenów przyległych. Pr. Magisterska. BUŁ.

Stopczyński M., 2002, Pomóżmy naszym łąkom. PTOP "Salamandra. Biuletyn, I-II/2002 (16), s. 16-17

Stopczyński M., 2003, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. [w:] Raport o stanie środowiska w województwie łodzkim w 2002 roku. (praca zbiorowa). Woj. Inspket. Ochrony Środ. w Łodzi, Wydz. Środ. i Roln. ŁUW, WFOŚiGW w Łodzi. Łódź, s. 177-180

Suskiewicz B., Śliwiński Z., Tranda E., Wojciechowski Z., 1981, Fauna. [W:] Województwo Łódzkie Miejskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju. Wyd. UŁ. Łódź: s. 65-73

Szafer W., 1972, Szata roślinna Polski niżowej. [W:] Szafer W.,Zarzecki K. (red). Szata roślinna Polski. T.2. PWN, Warszawa: s. 17-188

Szczepko K., Wiśniowski B., 2010, Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 103-124

Szujecki A., 1983, Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa: s. 1-603

Szulc W., 1962, Przywry (Trematoda) płazów Wyżyny Łódzkiej. Fragm. Faun. 10:s. 110-114

Szulc W., 1966, Szpeciele (Eriophyidae) z Wyżyny Łódzkiej. Zesz. Nauk. UŁ Ser.II, 21: s. 27-55.

Szweda-Lewandowski A., 1997, Inwentaryzacja gatunków mrówek (Formicidea) na terenie Lasu Łagiewnickiego. Pr. Magisterska. BUŁ.

Szymanowska Z., 1965, Puszcza Łódzka. [W:] Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. Warszawa.

Śliwinski Z., 1995, Sówki (Noctuidae, Lepidoptera) Wyżyny Łódzkiej. Biul. Ent. Łódź. 4, s. 1-6

Śliwiński Z., 1958, Przyczynek do znajomości występowania chrząszczy z rodziny Dermestidae (Coleoptera) w okolicach Łodzi. Pol. Pismo Ent, 27: s. 109-113

Śliwiński Z., 1960, Tineidae (Lepidoptera) Wyżyny Łódzkiej. Pol. Pismo Ent. 30: s. 443-459

Śliwiński Z., 1995, Miernikowce (Geometridae-Lepidoptera) Wyzyny Łódzkiej. Biul. Ent. Łódź. 6: s. 3-6

Śliwiński Z., 1995, Wykaz motyli Wyżyny Łódzkiej. Biul. Ent. Łódź 8, s. 2-6.

Śliwiński Z., 1996, Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea i Hesperioidea) Wyżyny Łódzkiej. Biul. Ent. Łódź 2, s. 1-4

Śliwiński Z., 1996, Motyle Wyżyny Łódzkiej. Biul. Ent. Łódź 5, s. 1-4.

Taczanowski W., 1882, Ptaki krajowe. T.1. Czas, Kraków.

Tokarska-Szysz M., 1977, Widelnice (Plecoptera) stumieni Lasu Łagiewnickiego. Praca Magist. Zakład Zoologii Ogólnej UŁ, s.39 

Tomalski P., 2003, Odczyn i przewodność elektrolityczna właściwa wód rzecznych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich i ich zmienność sezonowa Przegląd Geologiczny, vol. 51, nr 11, s. 957

Tomaszewski C., 1962, Chruściki (Trichoptera) Wyżyny Łódzkiej. Fragm. Faun. 9, s. 331-353

Tończyk G., 2010, Pluskwiaki wodne (Hemiptera: Heteroptera). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 31-36

Tończyk G., 2010, Widelnice (Plecoptera). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 27-30

Tończyk G., Soszyńska-Maj A, Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R., 2010, Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydłe (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 187-195

Tończyk G., Stankiewicz S., 2010, Ważki (Odonata). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź. s. 17-26

Trampler T. i in., 1990, Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa, s. 1-333

Tranda E. Markowski J., Śliwiński Z., Wojciechowski Z., 1983, Fauna Łodzi dawniej i dziś. Kosmos", 32: s. 67-90

Turkowska K., 1988, Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie. Acta Geogr. Lodz., 57.

Twardowska A., 1958, Stan znajomości kręgowców województwa łódzkiego. Pr. Magisterska. BUł.

Twardy J., 1990, Przebieg spłukiwania w okolicach Boginii koło Łodzi, w cyklu rocznym. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr.,12.

Twardy J., 1995, Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. Acta Geogr. Lodz., 69.

Twardy J., 1996, Wyniki badań tempa denudacji agrotechnicznej stoków użytkowanych rolniczo na przykładzie strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. [W:] Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Ochrona agrosystemów zagrożonych erozją". Puławy, 11-13 września 1996

Twardy J., 1996, Wpływ antropopresji na rozwój w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. [W:] Sympozjum. "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania antropopresji późnego glacjału i holocenu". Wydz. Nauk o Ziemi US, Sosnowiec.28-29.03.1996.

Twardy J., 2008, Kluczowy profil holoceński z torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie). [w:] Kostrzewski A., (red.): V Seminarium: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań. s. 132-133

Urbaniak P., Dałkowski R., 2002, Fizyko-chemiczna charakterystyka wód Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Rzeka Moszczenica i jej dopływy. [w:] Kurowski J.k., Witosławski P. (red.) Funkcjonowanie Parków Krajobrazowych w Polsce. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, Łódź 2002, s. 194-198

Urbaniak P., Dałkowski R., 2003, Chemizm cieków Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Przegląd Geologiczny, vol. 51, nr 11: 975

Urbaniak P., Dałkowski R., Hekner A., 2001, Fizykochemiczne badania wód powierzchniowych Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej 2001/4: s. 10-15

Waga J., 1847-1848, Flora polska-Flora Polonica. T. 1-3, Warszawa.

Waliszewska A., 2001, Monografia Gminy Nowosolna. Maszynopis pracy licencj., Katedra Gops. Przestrz. i Plan. Przestrz. UŁ

Warcholińska A.U., 1974, Niektóre nowe lub rzadkie gatunki we florze segetalnej Równiny Piotrkowskiej. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser. II, 54:s. 109-121

Warcholińska A.U., 1976, Nowe stanowiska niektórych interesujących gatunków segetalnych w środkowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot., 22 (3), s. 263-273

Warcholińska A.U., 1981, Flora segetalna Wzniesień Łódzkich. Acta Univ. Lodz., Folia Bot.,1, s. 133-170

Warcholińska A.U., 1982, Materiały do flory segetalnej środkowej Polski. Cz. I. Spraw. Łódz. TN, 36 (2), s. 1-7
Warcholińska A.U., 1987, Rozmieszczenie niektórych rzadkich i interesujących gatunków chwastów polnych w środkowej Polsce. Acta Univ. Lodz. Folia Bot., 5, s. 165-188

Warcholińska A.U., 1990, Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk segetalnych Wzniesień Łódzkich. Wyd. UŁ, Łódź s. 1-212

Warcholińska A.U., 1990, Nowe stanowiska gatunków roślin segetalnych Wzniesień Łódzkich. Cz. I. Acta Univ. Lodz., Folia Bot., 7, s. 47-92

Warcholińska A.U., 1991, Właściwości i współczesne przemiany flory segetalnej Wzniesień Łódzkich na tle wybranych flor segetalnych środkowej Polski. Fragm. Flor. Geobot. 36 (2), s. 459-497

Warcholińska A.U., 1993, Chwasty polne Wzniesień Łódzkich. Atlas rozmieszczenia. Wyd. UŁ, Łódź, s. 5-413.

Warcholińska A.U., 1996, Flora i roślinność segetalna projektowanego parku krajobrazowego Wzniesienia Łódzkie
Ochrona Przyrody 53: s. 131-145

Warcholińska A.U., 1986-1987, Distribution of Avena fatua L. in Central Poland. Fragm. Flor. Geobot., 31-32 (1-2), s. 9-14

Warcholińska A.U., 1986-1987, Rozmieszczenie niektórych ustępujących chwastów polnych w środkowej Polsce. Fragm, Flor. Geobot.,31-32 (1-2), s. 15-43

Warcholińska A.U., 1986-1987, Lista zagrożonych gatunków roślin segetalnych środkowej Polski. Fragm. Flor. Geobot., 31-32 (1-2), s. 225-231

Warcholińska A.U., Siciński J. T., 1976, Z badań nad występowaniem i rozmieszczeniem Anthoxanthum aristatum Boiss. w środkowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot., 22 (4), s. 409-413

Wiedeńska J., 2010, Sygaczowate (Limoniidae) i kreślowate (Pediciidae) (Diptera: Nematocera). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady Insecta Park Krajobrazowego Wzniesień Łódzkiego, Łódź, s. 129-137

Wiśniewski J., 1972, Chwasty polne woj. łódzkiego. Cz. I. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser II, 51, s. 93-103

Wiśniewski J., 1976, Chwasty polne pólnocnych obszarów województwa łódzkiego. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser II, 2, s. 49-58

Witosławski P., 1993, Wpływ urbanizacji na ekologiczne zróżnicowanie flory roślin naczyniowych Łodzi. Maszynopis Pr. Doktorskiej. Katedra Botaniki Uniwersytetu Łódzkiego.

Witosławski P., 2006, Atlas of distribution od vascular plants in Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 386

Witosławski P., Andrzejewski H., Kurowski J. K., 2000, Flora naczyniowa rezerwatu Las Łagiewnicki w Łodzi. Acta Universitatis Lodź. Folia bot., 14, s. 5-24

Witosławski P., Andrzejewski H., Kurowski J.K., 2001, Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych Lasu Łagiewnickiego. [w:] Kurowski J.K. (red.) Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 23-96

Witosławski P., Andrzejewski H., Kurowski J.K., 2006, Ginące z zagrożone gatunki roślin naczyniowch Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Przyr. Pol. Środ. 9, s. 4-12

Włodarczyk J., 1964, Gryzki (Psocoptera) Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Fragm. Faun. 11, s. 143-159

Wojciechowski Z., 1971, Obserwacje nad ptakami drapieżnymi Lasu Łagiewnickiego koło Łodzi. Not. Orn.12, s. 37-63

Wojtas F., 1970, Fauna regionu łódzkiego w świetle badań Uniwersytetu Łódzkiego.[W:] Łódź i Ziemia Łódzka w badaniach Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1970, s. 83-90

Wróbel J., 1994, Zasady sporządzania operatu ochrony ekosystemów lądowych: leśnych i nielesnych. [W:] Plany ochrony parków narodowych (praca zbiorowa). Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa, s. 70-112

Wrzos D., 2001, Drzewostany Lasu Łagiewnickiego. [w:] Kurowski J.K. (red.) Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 123-132

Zając A., 1979, Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Wyd. UJ, Kraków, s. 1-213

Zarzycki K., 1984, Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. PAN, Kraków, s. 1-45

Zasada T., 2005, Struktura i zasobność stanowiska jodły pospolitej Abies alba Mill. we wschodniej części Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Maszynopis Pr. Magisterskiej, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ

Zieliński P., Hejduk J., 1995, Atlas herpetofauny Regionu Łódzkiego - wyniki wstępne. Biul. Faun. Pol. Środ. Łódź. 1, s. 4-18

Zieliński P., Hejduk J., 1996, Herpetologiczne obserwacje z Polski środkowej. Acta Univ. Lodz. Folia sozol.

Zieliński P., Hejduk J., 1996, Płazy i gady Polski środkowej - co wiemy po dwóch latach gromdzenia obserwacji. Biul. Fauny. Pol. Środ. Łódź. 3, s. 13-28

Zieliński P., Hejduk J., 1997, Płazy i gady Polski środkowej - dane z lat 1980-1996.
Biul. Fauny. Pol. Środ. Łódź. 3, s. 12-28

Zieliński P., Hejduk J., 1998, Płazy i gady Polski środkowej - dane z lat 1980-1996. Biul. Fauny. Pol. Środ. Łódź. 4, s. 18-34

Ziemnicki S., 1959, Znaczenie skarpy w terenie erozyjnym. Rocz. Nauk Roln.,ser. F, 75,4.

Zięba G., Kostrzewa J, Przybylski M., Kruk A., 2002, Ichtiofauna parków krajobrazowych województwa łódzkiego. [w:] Kurowski J.k., Witosławski P. (red.) Funkcjonowanie Parków Krajobrazowych w Polsce. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, Łódź 2002, s. 152-157

Ziułkiewicz M., 2001, Azotany w wodach źródlanych Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej 2001/4, s. 16-18

Ziułkiewicz M., 2003, Przeobrażenia jakości wód źródlanych w rezerwacie "Struga Dobieszkowska". Przegląd geologiczny, vol. 51, nr 11, s. 965

Ziułkiewicz M., Hereźniak J., Hereźniak-Ciotowa U., Burchard J., 1988, Dokumentacja projektowa zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Rochna". Maszynopis, Łódź

Ziułkiewicz M., Żelazna-Wieczorek J., 2003, Abiotyczne uwarunkowania typów siedliskowych zbiorowisk glonów w źródłach strefy podmiejskiej Łodzi. Przegląd geologiczny, vol. 51, nr 11, 966-967