Chrońmy gniazda I siedliska zwierząt !!!

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Za oknem coraz więcej słońca. Dni stają się dłuższe i cieplejsze. Można powiedzieć zbliża się wiosna. Również ptaki, które spędziły u nas zimę zaczynają nieśmiało wygwizdywać trele w oczekiwaniu na pełnię wiosny. Już niedługo zacznie się wielki powrót naszych skrzydlatych przyjaciół z zimowisk oraz wyścig o to, kto zajmie najlepsze miejsca na gniazda i wychowanie młodych.

1771 lr5pJednak ostatnio dużo mówi się o wycince drzew. Jak ma się do tego okres lęgowy? Otóż jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, powinna być ona przeprowadzona poza ich okresem lęgowymOkres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. W przypadku niektórych gatunków ptaków okres lęgowy przypada w różnych terminach i może on ulegać nieznacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych.

Wycinki drzew należy dokonywać po uprzednim upewnieniu się czy na drzewach nie znajdują się gniazda ptasie bądź dziuple wykorzystywane przez ptaki lub inne gatunki chronione. W przypadku stwierdzenia obecności miejsc wykorzystywanych przez ptaki bądź inne gatunki chronione, przed dokonaniem wycięcia zadrzewienia, bezwzględnie należy zwrócić się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową. Poza okresem lęgowym (od dnia 16 października do końca lutego) gniazda ptasie gatunków chronionych z terenów zieleni mogą być usuwane bez zezwolenia tylko w przypadku, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Ponadto należy nadmienić, iż rośliny, zwierzęta lub grzyby, a także ich siedliska, nieobjęte formami ochrony przyrody mogą być niszczone lub zabijane jedynie w związku z m.in.: bezpieczeństwem powszechnym, bezpieczeństwem sanitarnym i weterynaryjnym, ochroną życia i zdrowia ludzi.

Każdy, kto wbrew przepisom zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów czy też bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu albo grzywny.

M. Majda