Zadrzewienia w parku krajobrazowym – spotkania z mieszkańcami PKWŁ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W związku z narastającą wciąż liczbą pytań i wątpliwości odnośnie zmian w przepisach prawa, dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień, pracownicy ZPKWŁ OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich postanowili wyjść naprzeciw mieszkańcom PKWŁ i zorganizować cykl spotkań, mających na celu przybliżenie nowoobowiązujących przepisów.

1761 sokrPierwsze spotkanie odbyło się 16 lutego br. w Poćwiardówce. Dzięki pomocy pani sołtys – Anety Opalskiej – mieszkańcy stawili się w licznym gronie by wysłuchać krótkiej prelekcji wyjaśniającej aspekt zakazu usuwania zadrzewień w parku krajobrazowym.

Przepisy stanowiące podstawę wprowadzenia wyżej wskazanego zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych nie uległy zmianie w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Pomimo, że ustawa nie wymaga zezwoleń w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, to na obszarach parków krajobrazowych zakazy pozostają w mocy w takim zakresie, w jakim zostały wprowadzone przez właściwe organy, w tym przypadku – Sejmik Województwa Łódzkiego. Wszystkie te kwestie zostały szczegółowo omówione na spotkaniu. Pracownicy OT PKWŁ chętnie odpowiadali na nurtujące mieszkańców pytania dotyczące nie tylko zadrzewień ale i problemów, z jakimi napotykają się w związku z tym, iż mieszkają na terenie chronionym. Nie zabrakło również miłych akcentów w postaci wymiany spostrzeżeń na tematy przyrodnicze.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych spotkaniach, jakie odbywać się będą na terenie parkowych gmin. W celu uzyskania informacji o terminie spotkań prosimy o kontakt telefoniczny.

M. Majda