Skocz do treści

Konkurs fotograficzny „Krajobraz dobry i zły”

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego   \   Aktualności

 <strong>Konkurs "Krajobraz dobry i zły"</strong>Celem konkursu jest pokazanie tego, co piękne i pozostaje w harmonii z krajobrazem oraz napiętnowanie tego, co go szpeci i niszczy.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce.

Szukamy najlepszych i najgorszych śladów działalności człowieka na obszarach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszarach i obiektach chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: pomniki historii, parki kultury, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Mogą to być również doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

Interesują nas całe zespoły zabudowy, pojedyncze budynki, obiekty tymczasowe (na przykład sezonowe punkty usługowe i nośniki reklam),pokazane w szerszej perspektywie (danym krajobrazie), a także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka - w sposób wyjątkowy wzbogacające lub szpecące naturalny polski krajobraz, istotne dla niego pod względem nie tylko estetycznym, ale i ekologicznym.

Dzięki konkursowi Krajobraz dobry i zły zbudujemy piękniejszą Polskę!

Informacja o położeniu i identyfikacji obszarów chronionych powołanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dostępna jest na stronie internetowej http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/. Natomiast wykazy obszarów i obiektów chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/.

Organizator: „Architektura-murator”

Patroni: Minister Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Patroni medialni: Super Express, Muratordom.pl, Muratorplus.pl, Urzadzamy.pl, Archirama.pl, Wymarzonyogrod.pl

 <strong>Krajobraz dobry i zły - plakat</strong>
Łódzkie promuje