Wyłonienie Menadżera projektu RPO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zapytanie ofertowe Nr ZPKWŁ/RPO/2017/02/2

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na kompleksowej obsłudze menadżerskiej projektu pn:

„Odnowienie oznakowania szlaków w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0015/16-00 Działanie V.4 „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie: V.4.2 „Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska”, Oś Priorytetowa V „ Ochrona Środowiska” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert.
Termin składania ofert: 28.02.2017 r.

pdfZawiadomienie o wyborze oferty1.94 MB

pdfZapytanie ofertowe457.2 KB

docZałącznik_1- formularz ofertowy241.5 KB