Wykonanie projektów graficznych 63 tablic

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zapytanie ofertowe Nr ZPKWŁ/RPO/2017/03/3

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na

opracowaniu projektów graficznych 63 indywidualnych tablic turystyczno-edukacyjno-informacyjnych

(na podstawie materiałów graficznych, tekstów i map, oraz wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego) w ramach projektu pt.„Odnowienie oznakowania szlaków w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej” nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0015/16-00 Działanie V.4 „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie: V.4.2 „Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska”, Oś Priorytetowa V „ Ochrona Środowiska” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert.
Termin składania ofert: 30.03.2017 r., godz. 12:00

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty738.4 KB

pdfWyjaśnienie treści zapytania ofertowego (23.03.2017)125.53 KB

pdfZapytanie ofertowe282.36 KB

pdfWzór umowy240 KB

zipZałączniki971.17 KB