Czynna ochrona łąk w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Nieborów”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Nieborów” został powołany rozporządzeniem Wojewody Skierniewickiego nr 21 z dnia 6.10.1988r. oraz nr 2 z dnia 14.01.1997r. Ojemuje grunty orne, łąki, pastwiska i lasy o łącznej powoierchni 46 ha, położone we wsi Niebrów, gm. Nieborów. Teren ten należy do Skarbu Państwa i jest zarządzany przez Województwo Łódzkie. Od północy obszar graniczy z parkiem otaczającym Pałac Radzwiwiłłów w Nieborowie. Z trzech pozostałych stron otoczony jest lasami. Niedyś stanowił część majatku Rawdziwiłłów. Obszar powołano dla ochrony:

- wolnej, niezabudowanej przestrzeni – fragmentu cennego krajobrazu mazowieckiego,

- zachowania historycznie udokumentowanej ciągłości tradycyjnego użytkowania tego obszaru (lasu, pola, pastwiska, łąki),

- „widoku z zabytku” i „widoku na zabytek” jakim jest Pałac Radziwiłłów oraz otaczający go ogród,

- historycznej kompozycji i osi, która przynajmniej od XVIII wieku, była rozpięta między wsią Nieborów a Puszczą Bolimowską,

- pradziejowego stanowiska archeologicznego.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego rozpoczął właśnie koszenie łąk w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Nieborów”. Ktoś może zapytać: Dlaczego taki późny pokos? Argumentów jest kilka:

  • Lęgi ptaków. Łąki są siedliskiem życia i rozrodu dla wielu gatunków ptaków. Najbardziej charakterystycznymi gatunkami dla takich terenów są czajki, derkacze, rycyki, krwawodzioby – gatunki chronione prawem polskim i unijnym. To właśnie wśród roślinności łąkowej zakładają swoje gniazda i wychowują potomstwo. Żeby im to umożliwić należy kosić jak najpóźniej, czyli przynajmniej po 15 sierpnia.
  • Wysiew nasion. Większość roślin łąkowych kwitnie dopiero wczesnym latem. Opóźnienie pierwszego pokosu umożliwi im wydanie nasion, a tym samym zostanie zachowana bioróżnorodność terenu.
  • Wylęg motyli. Cykl życiowy motyli jest nierozerwalnie związany z roślinami. Część z tych owadów składa jaja lub żeruje w postaci larwy tylko na wybranych gatunkach, występujących wyłącznie na łąkach np.:

- Modraszek telejus (objęty ochroną ścisłą) – owad dorosły pojawia się od lipca do sierpnia, składa jaja tylko na krwiściągu lekarskim.

- Modraszek alkon (objęty ochrona częściową) – składa jaja tylko na goryczce wąskolistnej.

 

UWAGA Nie wypalaj traw!


Zwykła dobra praktyka rolnicza zakazuje wypalania roślinności na: łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, psach przydrożnych, szlakach klejowych, w strefie oczeretów i trzcin, miedz, ściernisk i słomy. Zabieg ten stanowi zagrożenie niekontrolowanego rozszerzenia się ognia i zabija wiele drobnych, pożytecznych zwierząt. Zakaz ten wynika z ustawy o ochronie przyrody (art. 124 i 131) oraz kodeksu wykroczeń (art. 82 i 45). Każdy kto zauważy takie zdarzenie powinien wezwać policję.

Oprac. A. Pruszkowska