Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – 21.05.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   21 maja obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, święto, które ma za zadanie nie tylko podkreślenie bogactwa światowych kultur, ale także zasadniczej roli dialogu międzykulturowego dla osiągnięcia celu trwałego pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

   Powszechna Deklaracja UNESCO o Różnorodności Kulturowej z listopada roku 2001 przypomina o podstawowych wartościach praw człowieka, uzmysławia nam, że godność człowieka to również poszanowanie kultury, sprawiedliwość, wolność oraz pokój. Nakłania mieszkańców i mieszkanki globu do wzajemnej pomocy i troski. To w oparciu o ten dokument ustanowiono 21 maja Dniem Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju.

W październiku roku 2005 przyjęto Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która dwa lata później została ratyfikowana przez Polskę.

Różnorodność kulturowa jest siłą napędową rozwoju, nie tylko w odniesieniu do wzrostu gospodarczego, ograniczenia ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego rozwojowej. ale także jako środek do prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia intelektualnego, emocjonalnego, moralnego i duchowego. Znajduje to odzwierciedlenie w konwencjach kulturowych, które stanowią podstawę do promowania różnorodności kulturowej.

   Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (21 maja) obchodzony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej (22 maja), ponieważ zrównoważony rozwój wymaga połączenia wysiłków dla ochrony obu tych dziedzin.

Opr. D.WB.