Jakość wód cieku spod Borchówki w ocenie chemicznej i hydrobiologicznej. Podsumowanie wyników badań WNG i WBiOŚ UŁ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ostatnim dniu czerwca br. w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyło się podsumowanie badań chemicznych i hydrobiologicznych cieku spod Borchówki. Badania prowadzone były przez studentów kierunku geomonitoring pod czujnym okiem prof. Macieja Ziułkiewicza z Katedry Geologii i Geomorfologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Badania hydrobiologiczne prowadzone były przez panią prof Joannę Żelazną- Wieczorek z Katedry Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród zaproszonych gości pojawiła się pani prof. Joanna Petera-Zganiacz - Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych ds. nauki i projektów badawczych. Podczas ćwiczeń terenowych, które rozpoczęły się pod koniec kwietnia, studenci mieli możliwość przejścia rzeką od ujścia aż do źródeł wraz z pracownikiem Parku, który przybliżył im ten fragment Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Wyniki badań prezentowanych przez samych studentów dotyczyły identyfikacji przestrzennych substancji dotyczących przewodnictwa elektrycznego, występowania takch związków jak chlorki, azot amonowy, azot azotanowy NO2 i NO3, fosfor, substancji organicznych, metali ciężkich pochodzenia geogenicznego (Fe,Mn) i pochodzenia antropogenicznego (Cu, Zn, Pb), pH. Na całej długości rzeki - od źródła aż do ujścia ustalono 8 punktów pomiarowych, dodatkowo dokonano pomiarów na rzece Moszczenicy w celu porównawczym. Co ważne, pomiarów dokonywano niemal w tym samym czasie, tak aby zrobić zdjęcie fizykochemiczne rzeki. Wyniki badań prowadzone były 4 krotnie w maju - miesiacu, który pod względem hydrologicznym w tym roku był niezwykle suchy, co także było uwzględniane przy analizie wyników badań. Niestety podsumowanie badań dało smutny obraz, że rzekę Borchówkę zaliczyć należy do rzek zanieczyszczonych, widoczny jest wpływ chemizacji rolnictwa, w badaniach wskazano na zakwity sinicowe w stawach na Borchówce (wyniki są w opracowaniu). Dodatkowo należałoby stwierdzić, że także w przypadku rzek następuje tu zjawisko ich eutrofizacji, kiedyś stasowane jedynie w odniesieniu do zbiorników wodnych. Dziś stopień zanieczyszczenia rzek jest już tak duży, iż tracą one swoją zdolność do samooczyszczania.

Całość podsumowania zwieńczyła ciekawa dyskusja, nie brakowało pytań dotyczących rozwiązań tego problemu. Na zaproszonych gości czekała niespodzianka - sadzonki krzewów udostępnione w ramach projektu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego "Zazieleniamy Łódzkie". Pojawiły się propozycje powtórzenia badań w okresie wakacyjnym, a za co trzymamy kciuki.

Tekst: KR Sosnowska