27.05.2022 – rocznica utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

  27 maja przypada 34 rocznica utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Obszar Parku położony jest na terenie województw:  łódzkiego i świętokrzyskiego, rozpościera się od doliny Czarnej Włoszczowskiej na południu po północną część Pasma Przedborsko-Małogoskiego. PPK wraz z Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym i Spalskim Parkiem Krajobrazowym tworzą Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, który z kolei wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Obraz34

  Powierzchnia Parku to 16,553 ha, wraz z otuliną to prawie 35 tysięcy hektarów terenu o zróżnicowanej budowie geologicznej, hydrologii i warunkach glebowych na których wykształciły się urozmaicone siedliska dla roślin i zwierząt. W krajobrazie Parku dominuje Pasmo Przedborsko-Małogoskie, będące przedłużeniem Gór Świętokrzyskich. Wzniesienia, których wysokości dochodzą do 350m.n.p.m. kontrastują z doliną rzeki Pilicy, która płynie południkowo i stanowi zachodnią granicę Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Główny dopływ Pilicy na terenie Parku stanowi Czarna Włoszczowska. Możemy tu napotkać typowo podmokłe łąki, torfowiska, bory bagienne, lasy łęgowe i olsy jak również suche bory, bory świeże i murawy ciepło i sucholubne.

Obraz36

Przedborski Park Krajobrazowy, ze względu na walory krajobrazowe jest dogodnym miejscem do uprawiania turystyki i rekreacji. Istnieje tu wiele szlaków, którymi możemy wędrować, płynąć, przebyć je na koniu lub na rowerze. Utworzono tu 6 rezerwatów przyrody: 4 leśne: Bukowa Góra, Czarna Rózga, Oleszno i Ewelinów położony w otulinie,  torfowiskowy: Piskorzeniec i stepowy: Murawy Dobromierskie. Ich różnorodność, bogactwo fauny i flory oraz walory krajobrazowe  sprawiają, że są unikalne w skali Polski.

Obraz37

Opr. Zdj. DWB