Międzynarodowy Dzień Lasu - 21 marca

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

      Międzynarodowy Dzień Lasu - to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku. Jego celem jest uświadomienie społeczeństwu znaczenia lasów oraz potrzeby ich pielęgnacji i ochrony. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego Świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów). 

   Lasy pokrywają ⅓ lądów na Ziemi, ale ich powierzchnia szybko się kurczy. Wyliczono, że w ciągu roku znika ponad 5 milionów hektarów lasów. Dla zobrazowania zjawiska – to tak, jakby w ciągu sekundy znikał las o powierzchni boiska do piłki nożnej. Gdyby zniknęły wszystkie lasy, życie na Ziemi nie mogłoby normalnie funkcjonować. Lasy oczyszczają powietrze i przyczyniają się do zmniejszenia zmian klimatu, zapobiegają erozji gleby, utrzymują odpowiednią wilgotność gleby i powietrza oraz chronią przed powodziami. Dla wielu milionów ludzi na Ziemi są one miejscem życia i źródłem utrzymania, dają schronienie, dostarczają budulca, karmią i zapewniają substancje lecznicze.

dzień lasu
  

  Największą powierzchnię lasów posiadają Rosja, Kanada, Chiny oraz Brazylia. Wszystkie państwa Unii Europejskiej z powierzchnią lasów około 157 mln ha stanowią około 4% powierzchni lasów Świata. Lasy w Polsce to 6% powierzchni lasów Unii Europejskiej.
    Lasy produkują tlen niezbędny do życia, jedna sosna potrafi wyprodukować tlen dla trzech osób, jeden hektar lasu liściastego wytwarza w ciągu doby około 700 kg czystego tlenu. Taka jego ilość zaspokaja 24 godzinne zapotrzebowanie na ten gaz 2500 ludzi.
   Ilość drzew w lesie zależy od ich gatunku oraz wieku lasu. W Polsce na jednym hektarze sadzi się 10-16 tys. sadzonek sosny, z których w przeciągu 100 - 200 lat duża część zostaje usunięta w wyniku zabiegów pielęgnacyjnych (czyszczenia). Na jednym hektarze pozostaje około 600 drzew, które produkują tlen i stanowią dom dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Lasy zabezpieczają także wiele elementów naturalnego środowiska, chronią przed zanieczyszczeniami powietrza i erozją gleb. Oprócz tych funkcji są producentem drewna, dostarczają leśnych owoców, grzybów.

dzień lasu2

   Najważniejszym leśnym produktem jest drewno, jeden z niewielu materiałów ekologicznych, który powstaje w wyniku naturalnego procesu biologicznego i nie obciąża środowiska. Jego zasoby, pod warunkiem prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, są praktycznie niewyczerpane.
   Polska jest w czołówce państw europejskich pod względem powierzchni lasów, które zajmują już ponad 29% powierzchni kraju, a każdego roku sadzonych jest ponad 500 milionów drzew.

   Należy pamiętać, że lasy spełniają wiele ważnych funkcji dla społeczeństwa i środowiska naturalnego m.in.:

- kształtują jakość środowiska naturalnego,

- produkują życiodajny tlen,

- filtrują zanieczyszczone powietrze,

- chronią glebę przed erozją,

- wchłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i w ten sposób powstrzymują groźbę ocieplenia klimatu,

- wyrównują gospodarkę wodną,

- zapewniają warunki egzystencjalne dla roślin i zwierząt.

- dają ukojenie, obniżają stres.

Opr. DWB, Zdj. DWB

dzień lasu3