2021 rok 25-leciem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich został powołany 31 grudnia 1996 roku. Dwadzieścia cztery lata trwania Parku świadczą o jego ogromnej roli dla zachowania wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu.


Park zajmuje powierzchnię 14663 ha, z czego na otulinę przypada 3083 ha. Szczególnie wartościowe tereny położone na obszarach pięciu gmin: gminy Brzeziny, gminy Nowosolna, gminy Stryków, gminy Dmosin i gminy Zgierz oraz miasta Łodzi i miasta Brzeziny podlegają od dwudziestu czterech lat ochronie. W obrębie Parku znajduje się interesująca pod względem rzeźby terenu północno-zachodnia część strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Ciekawa przeszłość geologiczna tego regionu wpłynęła na ukształtowanie różnorodnych form geomorfologicznych, które stanowią główne atuty Parku. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich nazywany jest „naturalnym muzeum geomorfologicznych form polodowcowych”. Licznie występujące na jego terenie głazy narzutowe są „prezentami”, które przywlekł lądolód aż ze Skandynawii. Bogata przeszłość tego obszaru wskazuje również na intensywną działalność człowieka w granicach dzisiejszego Parku. Dzięki aktywności ludzi oraz procesów przyrodniczych zachodzących tysiące lat temu na terenie PKWŁ powstały między innymi parowy, które możemy podziwiać w Janinowie. Chronione od 20 lat parowy w postaci rezerwatu przyrody Parowy Janinowskie stanowią jeden z najcenniejszych elementów przyrodniczych Parku.


W Parku znajdują się liczne dodatkowe formy ochrony przyrody, nad których utworzeniem pracowali i wciąż pracują nad utworzeniem nowych pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Do zadań pracowników Parku należą między innymi: czynna ochrona przyrody, opiniowanie w sprawach ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, edukacja przyrodnicza oraz czuwanie nad przestrzeganiem zakazów obowiązujących na terenie Parku. Dzięki intensywnej pracy, na terenie PKWŁ są dziś trzy rezerwaty przyrody, dwa obszary Natura 2000, dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, dwa użytki ekologiczne oraz jedno stanowisko dokumentacyjne. Nad powołaniem pomników przyrody pracownicy Parku czuwają cały czas, w 2020 roku wnioskowano o powołanie kilku pomników przyrody.


Przyglądając się dzikiej przyrodzie Parku można dostrzec wiele zagrożonych i chronionych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt. Dzięki zachowaniu wielu różnorodnych ekosystemów na jego obszarze, takich jak: różnorodne kompleksy leśne, łąki okresowo wilgotne i podmokłe, doliny rzek, naturalne źródła, przyroda „tętni życiem”.

Niektóre obszary Parku przyciągają wielu amatorów przyrodniczych podróży, turystów i osób chętnie wypoczywających na łonie natury. Park jest miejscem, w którym przyroda i człowiek żyją w zgodzie, tuż obok siebie. Niezwykle malownicze stawy w Arturówku w Łodzi powstałe na rzece Bzurze, są głównie wykorzystywane jako miejsce rekreacyjne dla mieszkańców aglomeracji miejskiej, ale zasiedlają je liczne ptaki związane ze środowiskiem wodnym, m.in.: łabędzie i łyski. Lasy Parku chętnie uczęszczane przez "spacerowiczów" są miejscami występowania wielu ciekawych i cennych gatunków grzybów, np. czernidłaka srokatego (Coprinopsis lagopus). Na licznych łąkach w Parku można wypoczywać podziwiając relacje łączące rośliny z ich symbiontami, czyli zapylającymi je owadami.  

Niech więc trwa Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, a chronione w nim walory krajobrazowe, wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe będą częścią dziedzictwa regionu. 

Przyroda i Człowiek, to brzmi dumnie!