Liga Ochrony Przyrody o ochronie gatunkowej grzybów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Fistulina hepatica SPLiga Ochrony Przyrody to pierwsza w Polsce organizacja ochroniarska, powstała w 1928 roku z inicjatywy Profesora Władysława Szafera. Celem powołania LOP jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży. Do dziś członkowie Ligi przekazują wiedzę o ojczystej przyrodzie, uczą podziwiania jej piękna i pokazują jej znaczenie w życiu człowieka. Zajmują się zwłaszcza celami ochrony przyrody.


29 lutego 2020 roku na spotkanie LOP Okręgu w Skierniewicach został zaproszony Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Pan Hieronim Andrzejewski, który przybliżył członkom Ligi nowy projekt wojewódzki pt.: Owoce Pamięci w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Drugim zaproszonym gościem był Pan Sebastian Piskorski – strażnik Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który wygłosił referat pt.: Ochrona gatunkowa grzybów w praktyce. Prelegent w prezentacji przybliżył słuchaczom biologię i ekologię grzybów, poświęcił kilka słów różnicom wynikającym z podziału gatunków na podlegające ochronie ścisłej i ochronie częściowej, opisał stan zagrożenia występujących w Polsce gatunków chronionych oraz scharakteryzował główne zagrożenia środowiskowe wpływające na dziko występujące gatunki grzybów.


Grzyby, są równie ważne w przyrodzie, jak wszystkie inne organizmy. Spełniają wiele funkcji w ekosystemach i są nierozerwalnie związane z każdym siedliskiem roślin oraz zwierząt. W świetle dzisiejszych zagrożeń wynikających z działalności człowieka, ochrona przyrody stoi przed nowymi wyzwaniami, a jej ważną częścią jest ochrona gatunkowa grzybów.

Tekst: S. Piskorski