Skocz do treści

Projekt RPLD.05.04.02-10-0015/16-00

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego   \   BIP   \   Projekty UE

 <strong>Fundusze europejskie</strong>

SERWIS INTERNETOWY RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tutuł projektu: ODNOWIENIE OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZEJ
Program operacyjny: RPLD.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00. Ochrona środowiska
Działanie: RPLD.05.04.00. Ochrona przyrody
Poddziałanie: RPLD.05.04.02. Przeciwdziałanie degradacji środowiska
Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie
Wartość projektu: 432 172,80 zł.
Wkład funduszy europejskich: 296 276,00 zł.
Okres realizacji projektu: od 2016-02-18 do 2018-11-30
Skrócony opis projektu: Głównym celem projektu jest „PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ OGRANICZENIE I
MINIMALIZACJĘ NEGATYWNYCH WPŁYWÓW TURYSTYKI I REKREACJI NA SUBSTANCJĘ PRZYRODNICZĄ
(CHRONIONĄ) PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH I INNYCH FORM OCHRONY NA ICH TERENIE”.
Zakresem realizacji projektu objęte zostaną działania polegające m.in. na:
- ODNOWIENIU ROWEROWYCH I PIESZYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W PK (ODNOWIENIE ZNAKÓW MALOWANYCH, WYKONANIE I MONTAŻ: TABLICZEK, KIERUNKOWSKAZÓW I SŁUPKÓW),
- MAŁA ARCHITEKTURA, W TYM WYKONANIE I INSTALACJA W PK 63 TABLIC INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH.
Planowane efekty: Zapobieganie utraty różnorodności biologicznej oraz zachowania jej walorów środowiska przyrodniczego.
Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarze cennym przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, odnowienie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych (Odnowienie znaków malowanych, wykonanie i montaż: tabliczek, kierunkowskazów i słupków)
Upowszechnienie wiedzy nt. Parków Krajobrazowych poprzez uzupełnienie informacji turystyczno- przyrodniczej (montaż tablic informacyjno-edukacyjnych)
Promocja aktywnego trybu życia poprzez poprawę warunków do uprawiania turystyki w Parkach Krajobrazowych, stworzenia atrakcyjnych miejsc do wypoczynku i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pieszej i rowerowej.
Promocja lokalnych atrakcji przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych.

 <strong>Tablica informacyjna projektu</strong>

Podstrona: Projekt RPLD.05.04.02-10-0015/16-00 (id: 1710)
Data publikacji: 2016-11-30 14:53:11
Osoba publikująca: Dariusz Chadryś
Data aktualizacji: 2016-12-01 15:32:14
Osoba modyfikująca: Dariusz Chadryś
Liczba odsłon: 1607
Rejestr zmian

Łódzkie promuje