Obszary o wybitnych walorach przyrodniczych Sulejowskiego PK i jego otuliny objęto prawną ochroną w postaci 11 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ponad 620 ha oraz w postaci użytków ekologicznych, pomników przyrody, obszarów Natura 2000.

26 b0sl1