Skocz do treści

Inwestycja w Teofilowie - Autor Adam Wojciechowski

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego   \   Artykuły

W obecnym czasie trwa opracowanie planu ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego, a finalizacja tego nastąpić powinna w roku 2012.

Człowiek, najbardziej rozumna istota, w kształtowaniu swojego bytu, musi korzystać z daru otrzymanego a priori, więc środowiska przyrodniczego. Człowiek musi jeść, przetwarzać, mieszkać gdzieś i wypełniać swoje społeczne funkcje w jakimś środowisku, przestrzeni. W wyniku między innymi działalności człowieka owa przestrzeń ulega przekształceniom. I jest to fakt niepodlegający ocenie. Ocenom jest, czy owa rozumna istota nie przekracza pewnych, trudno jednak określanych granic, naruszając ponad miarę możliwości naturalnego odtwarzania się środowiska. Społeczeństwo dobrze zorganizowane owe dylematy rozstrzyga ustanawiając dla siebie określone bariery prawne. Owe bariery prawne ustanawia eksponent społeczeństwa, więc dobrze zorganizowane Państwo. Ów byt ma zabezpieczać potrzeby społeczne w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym, bowiem obydwie potrzeby rozumie i docenia (zasada zrównoważonego rozwoju).

Funkcje zrozumienia potrzeb społeczeństwa bytującego w określonej przestrzeni przyrodniczej stanowią przepisy prawa, głównie materialnego, określające powinności jednostek społeczeństwa obywatelskiego, ale przede wszystkim powinności i obowiązki instytucji Państwa, w tym samorządu terytorialnego, na rzecz owych jednostek oraz ogółu społeczeństwa. Istotne i decydujące na określonym etapie bytu Państwa dla owej funkcji stanowią tego Państwa możliwości finansowe. To te możliwości Państwa decydujące obecnie, czy może ono pozwolić sobie na realizację totalnej ochrony przyrody i środowiska.

Nie mogąc sobie na to obecnie pozwolić, Państwo wyposażyło jednostki organizacyjne działające na rzecz ochrony przyrody i środowiska w ograniczone środki oddziaływania prawnego.

Parki krajobrazowe, jako jednostki organizacyjne mają możliwości zdecydowanego wpływu na działania ochronne jedynie w sytuacji, gdy dany park krajobrazowy wyposażony jest w plan ochrony owego parku. W przypadku braku takiego planu możliwości są ograniczone tylko i wyłącznie do nakazów i zakazów w stosunku do parku krajobrazowego zawartych w ustawie o ochronie przyrody oraz w rozporządzeniu o utworzeniu danego parku, stanowiących powielenie zapisu ustawowego.

Inną stroną tego zdarzenia będzie egzekwowanie zapisów obowiązującej gospodarki przestrzennej na przedmiotowym terenie. A zapisy te w dużej mierze ograniczają „swobodne” korzystanie ze środowiska i kształtowania krajobrazu.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje