21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ). Obchodzone corocznie święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada roku 2001.

Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju.

   Świat to zbiór różnych kultur, tradycji i zwyczajów. Jego niejednorodność bywa przyczyną aktów nietolerancji, krzywdzących zachowań i rasistowskich wypowiedzi. W dobie globalizacji problem konfliktów międzykulturowych staje się coraz bardziej nabrzmiały.

Obraz27

   Aby przestać bać się odmienności i traktować ją jako egzotykę, trzeba ją poznać. Stereotypy i nienawiść są generowane w dużej mierze przez niewiedzę, dlatego tak duży nacisk powinno kłaść się na edukację. O wiele łatwiej wówczas będzie zrozumieć ludzi z odmiennych kręgów kulturowych, a w przyszłości skupić się na wykorzystywaniu różnorodności do rozwoju świata, a nie tworzenia jego podziałów. Rasizm, stygmatyzacja ze względu na religię czy kraj pochodzenia to łamanie praw człowieka, czemu w Dzień Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju możemy starać się zapobiec.

   Powszechna Deklaracja UNESCO o Różnorodności Kulturowej z listopada 2001 roku przypomina o podstawowych wartościach praw człowieka, uzmysławia nam, że godność człowieka to również poszanowanie kultury, sprawiedliwość, wolność oraz pokój. Nakłania mieszkańców i mieszkanki globu do wzajemnej pomocy i troski. To w oparciu o ten dokument ustanowiono 21 maja Dniem Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju. W październiku 2005 roku przyjęto Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która dwa lata później została ratyfikowana przez Polskę.

Opr. DWB
Zdj. pixabay.com