Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Gminą Kowiesy zrealizowało projekt pn. „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 15 października w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach, 21 października 2019 roku w Świetlicy w Woli Pękoszewskiej i 29 października 2019 roku w budynku Domu Kultury w Puszczy Mariańskiej poprowadzono spotkania na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzieli się czym jest bioróżnorodność, jakie ma znaczenie dla naszego życia oraz jakie są zagrożenia oraz skutki utraty bioróżnorodności. Dodatkowo uczestnicy mogli pozyskać informacje na temat sadów i ogrodów tradycyjnych oraz poznać sposoby ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich. 

Realizacja operacji  miała na celu zwiększenie wiedzy 105 mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w zakresie bioróżnorodności i małego przetwórstwa lokalnego poprzez organizację 2 inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w okresie od 1 września 2019 do 31 października 2019 roku.

Główne zadania projektu to organizacja 3 spotkań edukacyjno-informacyjnych, podczas których zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Katarzyna Krakowska podzieliła się wiedzą z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie bioróżnorodności na obszarach wiejskich ze szczególnym wyróżnieniem ważności zachowania tradycyjnych, a zagrożonych wyginięciem gatunków drzew owocowych w kontekście wzbogacania oferty turystycznej regionu. Ponadto organizacja wyjazdu studyjnego na Lubelszczyznę, podczas którego uczestnicy z obszaru LGD zdobyli wiedzę na temat małego przetwórstwa. Wydano również biuletyn informacyjny nt. bioróżnorodności na obszarach wiejskich. 

Długookresowym efektem realizacji operacji będzie wdrażanie przez mieszkańców obszaru LGD inicjatyw na rzecz zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich poprzez  np. powrót do prowadzenia wiejskich tradycyjnych ogródków pełnych kwiatów, zapachów i pszczół lub sadzenie i zachowywanie starych odmian drzew owocowych oraz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze przetwórstwa, poprzez np. tworzenie małych przetwórstw owoców i warzyw na terenie gospodarstwa.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego niezwykle chętnie włącza się we współorganizację zadań mających na celu propagowanie działań powodujących wzrost bioróżnorodności w regionie.

KK